02 december 2011

Gemeente Alkmaar zet zich in voor Jossef

De gemeente Alkmaar moet een stabiele en veilige opvangplaats zijn voor minderjarige asielzoekers, en het college van B&W moet zich inspannen om ‘gesol met vluchtelingenkinderen te voorkomen’. De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 1 december met een ruime meerderheid een motie van die strekking aangenomen. .

Deze opmerkelijke uitspraak van de gemeenteraad is een gevolg van de commotie die ontstaan is over het 9-jarige jongetje Jossef, die al 8 jaar met zijn moeder in Nederland woont en nu dreigt te worden uitgezet naar Eritrea.

De Alkmaarsche Courant besteedde vorige week anderhalve pagina aan de situatie en nam daarbij ook zelf stelling. De redactie vond dat ze in dit geval meer moest doen dan alleen ‘objectieve berichtgeving’, ook vanwege de grote verontwaardiging die onder de Alkmaarse bevolking leeft. Net als eerder Sahar en Mauro staat nu ook Jossef symbool voor het lot van alle minderjarige asielzoekers die, na bijna hun hele leven in Nederland te hebben gewoond, ons land zouden moeten verlaten.

Directe aanleiding vormde de aanzegging van het COA dat Jossef en zijn moeder, die al vele malen van het ene naar het andere asielzoekerscentrum waren overgeplaatst, nu naar de Gezinsopvanglocatie in Katwijk zouden moeten verhuizen. Minister Leers heeft, op verzoek van de burgemeester van Alkmaar, zijn partij- en studiegenoot Piet Bruinooge, inmiddels besloten dat Jossef en zijn moeder nu toch in het AZC Alkmaar mogen blijven; vandaar moeten ze aan hun vertrek uit Nederland blijven werken.

De fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland wil nog een stap verder gaan: zij bereidt een motie voor dat Jossef niet mag worden uitgezet. De fractie wil daarmee een signaal aan de landelijke politiek geven. De Tweede Kamerfracties van PvdA en ChristenUnie hebben eind oktober hun initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd om gewortelde asielkinderen in Nederland te laten blijven. De kern van dat voorstel is dat minderjarige asielzoekers die als gevolg van falen van de overheid al langer dan acht jaar in Nederland zijn mogen blijven; voor alleenstaande kinderen geldt een kortere termijn van vijf jaar, omdat zij extra kwetsbaar zijn en zich zonder ouders nog sneller aan Nederland hebben gehecht. De initiatiefnemers willen hiermee een een eind maken aan ‘pijnlijke kwesties zoals rondom de Afghaanse Sahar en de Angolese Mauro’. Uit opiniepeilingen is gebleken dat bijna driekwart van de Nederlandse bevolking voorstander is van een dergelijke regeling.

Overigens is er dit jaar geen enkele asielzoeker gedwongen naar Eritrea uitgezet. Ook uit de landgebonden vertrekinformatie waarover INLIA beschikt blijkt dat gedwongen uitzetting alleen mogelijk is met een geldig reisdocument, terwijl de Eritrese ambassade in de praktijk geen LP’s verstrekt.


Meer informatie:
Jossef en moeder blijven voorlopig in AZC Alkmaar' (persbericht van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 26 nov 2011)
Verblijfsvergunning voor gewortelde asielkinderen’ (bericht van de ChristenUnie d.d. 28 okt 2011)
Laat minderjarige asielzoekers niet slachtoffer worden van falende overheid’ (interview met CU-Kamerlid Joël Voordewind in HP/De Tijd d.d. 25 okt 2011)

Volledige tekst en Memorie van Toelichting van het initiatiefwetsvoorstel ter 'versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen' van Spekman en Voordewind (Word-bestand, 30 pag's).

Zie ook:
12-08-11  Geen zicht op uitzetting naar Eritrea
03-06-11  Ontmaskerd: rijksoverheid weet van niet-meewerkende ambassades
01-11-11  ‘Mauro moet blijven!’
28-04-10  Kamer wil verblijfsvergunning voor in Nederland 'geworteld' kind