21 oktober 2011

Minister negeert Kamermeerderheid en schendt kinderrechtenverdrag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) schendt het recht op onderwijs van jongeren zonder verblijfsvergunning. Hij weigert het mogelijk te maken dat jongeren stage lopen en zo hun diploma kunnen halen. Hij negeert daarmee een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen.

Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hebben alle kinderen recht op onderwijs, inclusief het opdoen van praktijkervaring. Van sommige opleidingen is het volgen van een stage namelijk een essentieel onderdeel. Als jongeren geen stage mogen lopen kunnen zij hun opleiding dus niet afronden en wordt hun recht op onderwijs ernstig geschonden.

Het Kamerlid Van Hijum van coalitiepartij CDA heeft samen met Spekman (PvdA) en Klaver (GroenLinks) op 22 juni 2011 hierover een motie ingediend die door een meerderheid is aangenomen. De minister heeft echter, mede namens de minister van OCW, laten weten dat stage hoort bij werken en niet bij onderwijs; scholen moeten in plaats van een echt diploma maar een verklaring afgeven dat de jongeren het theoretische deel van de opleiding hebben afgerond.

De minister negeert hiermee niet alleen de democratische meerderheid in de Tweede Kamer, maar hij schendt ook het IVRK. Volgens art. 28 hebben alle kinderen recht op onderwijs en volgens art. 2 mogen kinderen niet gediscrimineerd worden. Dat betekent dus dat wanneer Nederlandse kinderen stage mogen lopen, die mogelijkheid ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning open moet staan.

De kinderrechtenorganisatie Defence for Children International heeft inmiddels een klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend omdat de regering eerder gedane toezeggingen inzake het oplossen van deze stageproblematiek niet nakomt en handelt in strijd met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur.

Ook de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft onlangs een kritisch rapport uitgebracht over het (gebrek aan) respect voor de rechten van kinderen zonder papieren. De Assemblee stelt onder andere dat daar waar stages onderdeel vormen van het onderwijsprogramma ook ongedocumenteerde kinderen daaraan moeten kunnen deelnemen.


Meer informatie:
De motie van Van Hijum c.s. van 22 juni 2011
Het bericht op de website van Defence for Children International d.d. 20 okt 2011
De aanbeveling van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Engelstalig)