15 juli 2011

Raad van State bevraagt minister Leers over EHRM-uitspraak Somalië

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 28 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan de minister voor Immigratie en Asiel gevraagd welke consequenties hij verbindt aan deze uitspraak. Er zijn twintig zaken van Somalische asielzoekers bij de RvS in behandeling.

Het betreft afgewezen Somalische asielzoekers, allemaal afkomstig uit Mogadishu, die volgens de IND zich elders in Centraal- en Zuid-Somalië zouden kunnen vestigen. Het EHRM heeft op 28 juni uitgesproken dat Groot-Brittannië twee asielzoekers niet mocht uitzetten naar Mogadishu en het vestigingsalternatief in andere delen van Centraal- en Zuid-Somalië voor de meeste gevallen als niet acceptabel beoordeeld. Het Nederlandse overheidsbeleid, met instemming van de Raad van State, ging er tot nog toe vanuit dat bijna iedereen die oorspronkelijk afkomstig is uit Centraal- en Zuid-Somalië en/of familie heeft in deze gebieden, uitgezet zou kunnen worden. Dit beleid zal op basis van de recente uitspraak van het EHRM aangepast moeten worden. De Raad van State wil nu graag voor 1 september 2011 een reactie van de minister.

Het lijkt ons dat de Raad van State op basis van de uitspraak van het EHRM in de beide Britse zaken tevens aan de minister zal moeten vragen welke consequenties hij er aan verbindt voor asielzoekers die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Centraal- en/of Zuid-Somalië.

Door deze recente ontwikkelingen kunnen steeds meer vraagtekens worden gesteld bij de juistheid van de beslissing in april 2009 het categoriale beschermingsbeleid voor Somalië af te schaffen. Die beslissing werd destijds door staatssecretaris mw Albayrak overigens vooral gemotiveerd vanuit de overweging dat het beleid “door misbruik en fraude zeer moeilijk uitvoerbaar” was gebleken. Zoals wij toen ook stelden bieden het strafrecht en de vreemdelingenwet de middelen om daartegen op te treden, maar is het instrument van de categoriale bescherming daarvoor niet bedoeld.


Lees de brief van de Raad van State d.d. 8 juli 2011

Zie ook:
05-07-11  Belangwekkende uitspraak EHRM over uitzettingen naar Somalië
21-03-11  Vertrekmoratorium voor Centraal- en Zuid-Somalië
09-04-09  Afschaffing categoriaal beleid Somalië

Ga voor een volledig overzicht van onze berichtgeving naar Dossier Somalië.