14 juli 2011

Buitensporige verhogingen legestarieven IND

Buitensporige verhogingen legestarieven IND
De IND heeft per 1 juli 2011 de legestarieven voor het aanvragen van reguliere verblijfsvergunningen verhoogd. Deze verhogingen zijn dermate buitensporig dat het voor vele asielzoekers onmogelijk zal zijn om nog een reguliere verblijfsvergunning aan te vragen.


De kosten van de meeste vergunningen zijn verhoogd van € 331 naar € 950. Het betreft hier dus een verhoging van 287%. Voor gezinshereniging en gezinsvorming gaat het om een verhoging van € 830 naar € 1.250, oftewel een verhoging van 150%. Voor gezinshereniging en gezinsvorming geldt een gezinstarief, d.w.z. dat de hoofdaanvrager € 1.250 dient te betalen en de overige familieleden € 250 per persoon. Als voorbeeld: een gezin met drie kinderen moet 1 x 1250 en 4 x 250 is totaal € 2.250 bij de IND op tafel leggen om een verblijfsvergunning voor het hele gezin te kunnen aanvragen. Als dit gezin een aanvraag wil indienen op basis van het 'buiten-schuld criterium' of 'schrijnendheid' geldt dit gezinstarief echter niet; in dat geval moet er 5 x 950 is € 4.750 worden betaald!

Deze verhogingen zijn dermate drastisch dat hierdoor aan vele asielzoekers hun rechten zullen worden onthouden. Asielzoekers die verder aan alle voorwaarden voor een reguliere vergunning voldoen, zullen namelijk in veel gevallen niet in staat zijn om dergelijke bedragen aan leges te betalen.

Verantwoordelijk minister Leers informeerde de Kamer pas op 27 juni (dus 4 dagen voor de ingangsdatum èn voor het zomerreces van de Kamer....) per brief over de tariefsverhogingen. Op 30 juni stelden de kamerleden Spekman en Jadnanansing hierover een aantal vragen. Minister Leers geeft in zijn beantwoording aan dat de verhogingen vooral zijn doorgevoerd om meer 'kostendekkend' te werken. Hij vindt bovendien dat het inkomenvereiste dat geldt voor gezinshereniging "het mogelijk maakt om ook de verhoogde legestarieven te betalen". De mening van de vragenstellers "dat de rechtszekerheid voor burgers ook een zekere betrouwbaarheid van de overheid vraagt, die onder meer inhoudt dat leges voor vergunningen niet binnen een te korte tijd met een te hoog percentage of fors bedrag worden verhoogd" deelt de minister niet: "Weliswaar is de legesverhoging fors, maar zeker zolang de leges niet kostendekkend zijn, is de legesverhoging niet als onbetrouwbaar overheidshandelen te kwalificeren".

De minister wijst kritiek op de zeer korte termijn waarop de forse verhogingen zijn doorgevoerd af met een beroep op de verplichting in het regeerakkoord dat hij nog dit jaar € 9 miljoen meeropbrengsten uit de leges moet halen. Hij vindt het daarom "niet wenselijk om de legesverhoging van 1 juli jl. te heroverwegen. Dit laat echter onverlet dat ik altijd bereid ben om in overleg te treden met de Kamer."


Meer informatie:
Het overzicht van de nieuwe legestarieven per 1 juli 2011
De antwoorden op de kamervragen van Spekman en Jadnanansing d.d. 7 juli 2011