14 juni 2011

Taalanalyse IND onbruikbaar

Vorig jaar won taalkundig antropoloog Jan Blommaert van de Universiteit van Tilburg een wetenschappelijke prijs met een artikel waarin hij aantoonde dat aan een afwijzing van een asielaanvraag een foutief oordeel over taal ten grondslag kan liggen.Deze taalanalyse van de IND ligt nu opnieuw onder vuur van een wetenschapper: prof. dr. Monika Schmid, hoogleraar Engelse Taalkunde aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), laat er zelfs geen spaan van heel. Volgens haar is de taalanalyse volstrekt onbetrouwbaar en dus niet bruikbaar en moet deze op wetenschappelijke gronden worden afgeschaft..  
Schmidt onderzoekt al jaren het taalverlies bij migranten. Zij wordt ook geregeld door asieladvocaten om een oordeel gevraagd als de IND heeft vastgesteld dat een asielzoeker liegt over zijn afkomst. Haar onderzoek wees uit dat kinderen die voor hun twaalfde verhuizen naar een ander taalgebied hun oude taal helemaal kunnen vergeten, onafhankelijk van hun opleidingsniveau of van de snelheid waarmee zij de taal van hun nieuwe land leren. Migranten ouder dan twaalf jaar krijgen soms al snel een accent en worden slordig met de grammatica.

In haar oratie noemde zij enige voorbeelden van gesproken taal waarmee werd uitgemaakt waar iemand vandaan kwam. Een daarvan is de ‘Duitsertest’ die verzetsstrijders in Tweede Wereldoorlog uitvoerden met de uitspraak van het woord ‘Scheveningen’; een ander voorbeeld komt uit de Middeleeuwen. Toen testte de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier zijn gevangenen door ze te laten zeggen: “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries”.

 

Jan Blommaert: Asielaanvragen afgewezen op grond van foutief oordeel over taal (uvt.nl 26-11-10)

Zie ook:
26-11-10  Asielaanvragen ten onrechte afgewezen door fouten in taalanalyse