09 juni 2011

Geen strafbaarstelling illegaliteit... of toch wel?

Minister Leers heeft gisteren aangegeven dat de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit – binnen het Strafrecht (art 197 Sr.) - van de baan is. Illegaliteit zal volgens de minister in de toekomst echter nog wel gesanctioneerd gaan worden via artikel 108 van de Vreemdelingenwet (Vw) met een geldboete. Met deze wijziging vervalt dan volgens de minister tevens het feit dat hulpverleners strafbaar zouden kunnen zijn wegens 'medeplichtigheid'. Medeplichtig kan je namelijk alleen zijn als je helpt bij (het begaan van) een 'misdrijf' door een ander, en niet als je helpt bij (het begaan van) een (door de vreemdelingenwet strafbaargestelde) 'overtreding' door een ander..

Echter, indien men herhaalde boetes o.g.v. art. 108 Vw heeft, kan men 'ongewenstverklaard' worden, en iemand die 'ongewenstverklaard' is, is weer strafbaar op grond van art. 197 Sr.! Ongewenstverklaard zijn houdt in dat iemand geen voet op Nederlandse bodem mag zetten omdat dit op zich al een strafrechtelijk misdrijf is waarop een gevangenisstraf staat. In dat geval is dus ook de hulpverlening aan iemand die ongewenst verklaard is weer strafbaar wegens medeplichtigheid.

De PVV heeft vandaag in een reactie op deze plannen gesteld dat dit wat hun betreft onvoldoende is en dat zij hoe dan ook van de minister eisen dat de mensen worden opgesloten. De minister alsook de PVV gaan blijkbaar volstrekt voorbij aan het gegeven dat er nu ook meer dan 1.000 mensen vastzitten in vreemdelingenbewaring – dus opgesloten in een cel in een gevangenis. Niet omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, maar om uitgezet te worden. Mensen kunnen en worden al ingesloten om uitgezet te worden. De strafbaarstelling op de voorgestelde wijze is dus volstrekt onnodig, onverantwoord en daarmee ook onwenselijk. Zie voor de overige overwegingen waarom de strafbaarstelling onwenselijk is ons bericht van 09-03-11 en de site www.geenstrafbaarstelling.nl.

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs uitgesproken dat strafbaarstelling van illegaal verblijf in strijd is met de Europese terugkeerrichtlijn en dat gevangenisstraf voor illegaal verblijf in strijd is met het beginsel van de proportionaliteit; zie daarvoor ons bericht van 29-04-11.