29 maart 2011

Zitting RvS Sahar uitgesteld wegens nieuwe informatie BuZa

De zitting van de Raad van State in het hoger beroep van het Afghaanse meisje Sahar en haar familie, die op 30 maart zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. Minister Leers heeft om uitstel gevraagd, omdat hij de zojuist ontvangen informatie over de positie van schoolgaande meisjes in Afghanistan nader wil bestuderen..

Minister Leers had het ministerie van Buitenlandse Zaken om nadere informatie gevraagd over de positie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. Vandaag, 29 maart, is daarover een zgn. thematisch ambtsbericht uitgebracht. Enkele punten uit het 10 pagina's tellende rapport vatten we hier kort samen (letterlijke citaten zijn cursief weergegeven).

Omdat de sociaal-maatschappelijke positie van meisjes en vrouwen in Afghanistan sterk achtergesteld is bij die van de man lopen meisjes extra risico's: 'Geweld tegen meisjes en vrouwen is diepgeworteld in de Afghaanse samenleving'. Er wordt gesproken van kindhuwelijken, het weggeven van meisjes, huiselijk en seksueel geweld. 'Het geweld blijft doorgaans onbestraft en als een meisje zich tot de politie wendt zal ze in de meeste gevallen worden teruggestuurd naar de familie. Bij verkrachting worden meisjes vaak zelf beschuldigd van overspel.' 

Veel scholen zijn gesloten als gevolg van de verslechterde veiligheidssituatie. '2010 was het meest gewelddadige jaar sinds de val van de Taliban, in termen van veiligheidsincidenten en aantallen burgerslachtoffers'.  Het Afghaanse ministerie van Onderwijs telde in dat jaar 500 'onderwijsgerelateerde incidenten', waarbij 242 doden en 802 gewonden vielen. Als daders worden genoemd 'gewapende oppositiegroepen inclusief de Taliban', maar ook 'lokale en traditionele elementen die tegen onderwijs aan meisjes zijn.' 40% van alle aanvallen is namelijk gericht tegen meisjesscholen.

De kwaliteit van het lager onderwijs is slecht, de methodes zijn verouderd en de leerkrachten hebben beperkte didactische vaardigheden. 'Disciplinaire maatregelen in de vorm van stokslagen en vernedering komen nog veel voor.' Er is ook een groot risico op voortijdige schooluitval, waarvoor als oorzaken worden genoemd 'armoede, het ontbreken van vrouwelijke leerkrachten, sociale druk van de gemeenschap en gedwongen en vroege huwelijken.' 

Verwesterde, schoolgaande meisjes lopen, als alle westerse elementen, een verhoogd veiligheidsrisico:
 'Meisjes die lang in het buitenland hebben gewoond en terugkeren naar Afghanistan zullen opvallen in het straatbeeld. Zelfs als ze zich uiterlijk aanpassen (...) zullen ze worden gezien als een buitenstaander door de manier waarop ze zich uiten (...), bewegen (...) en de taal spreken (met een accent). Ook als ze erin slagen hun gedrag en attitude aan te passen aan de heersende normen zijn ze niet anoniem in het openbare leven. (...) Nieuwkomers blijven niet onopgemerkt en worden in de gaten gehouden of en hoe zij zich aanpassen. Bij iemand uit het buitenland zal daar extra op worden gelet.'
Er is sprake van een verhoogd risico op pesterijen en intimidatie. Meisjes kunnen nooit alleen over straat.
'Een westerse levensstijl wordt gezien als haram – onrein – en ook veel leerkrachten zijn die mening toegedaan.'
Ook binnen de eigen familie staan verwesterde meisjes onder 'grote psychosociale druk' om zich aan te passen.Lees hier het volledige ambtsbericht d.d. 29-03-11 (10 pag's, pdf-bestand)

Zie ook:
11-02-11  Procedures stapelen en rekken: de pot, de ketel en de feiten (m.n. de Aanvulling)