09 maart 2011

Petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf gepresenteerd

Op woensdag 9 maart is in Utrecht namens een groot aantal maatschappelijke organisaties, kerken en burgerlijke gemeenten, met een breed draagvlak in de samenleving, een gezamenlijke verklaring gepresenteerd tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Naar het oordeel van de opstellers is de voorgenomen strafbaarstelling buiten proporties, ze werkt uitbuiting in de hand, is een slechte zaak voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Ook is deze strafbaarstelling een aantasting van mensenrechten.

Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties hebben hun gezamenlijke standpunt toegelicht.  Het gaat dan onder andere om de vakbonden FNV en CNV, Unicef, de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, wethouders en beleidsmedewerkers van betrokken gemeentebesturen, kinderrechten- en migrantenorganisaties en vele anderen.

Bij de presentatie waren ook asielzoekers aanwezig die uitgeprocedeerd waren, maar die onder de bestaande regelgeving toch een verblijfsvergunning hebben gekregen, en inmiddels onder andere als de ‘handen aan ons bed’ een vitale rol in de samenleving vervullen. Zij zullen, als de beleidsvoornemens van deze regering worden uitgevoerd, in de toekomst niet meer een verblijfsstatus kunnen krijgen maar strafbaar worden gesteld.

De volledige tekst van de verklaring en de lijst met ondertekenende organisaties en personen is te vinden op de website www.geenstrafbaarstelling.nl. Wij roepen u op daar de petitie mede te ondertekenen.

Aanvullende documentatie (als pdf-bestanden te downloaden):

Brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 1 feb 2011
Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan minister Leers d.d. 17 jan 2011
Brief van de Commissie Meijers d.d. 24 dec 2010 inzake 'strafbaarstelling overtreding inreisverbod'
Brief van minister Donner, min voor Vreemdelingenzaken en Integratie a.i. aan de Tweede Kamer d.d. 4 maart 2005 inzake 'illegalennota'

Voor berichtgeving over de perspresentatie zie bijv. Kerk In Actie en de Raad van Kerken in Nederland.

Kerk in Actie en INLIA hadden eerder al 10.000 handtekeningen verzameld van individuen en organisaties die zich keren tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Zie daarvoor ook dit bericht van 11-11-10.