28 januari 2011

Ongedocumenteerde Chinezen wél uitzetbaar volgens de Raad van State

Ongedocumenteerde Chinezen wél uitzetbaar volgens de Raad van State
Na nietes en welles en nog eens nietes is het nu weer welles: Chinezen kunnen wel weer uitgezet worden of, zoals het in de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State luidt, er is “zicht op uitzetting naar China binnen een redelijke termijn”.
 
Tot deze uitspraak kwam de Raad van State op 19 januari jl. nadat de minister voor Immigratie & Asiel in hoger beroep was gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Dordrecht, die op 11 november 2010 tot de tegengestelde conclusie kwam.
 
De minister heeft op de zitting bij de RvS, kennelijk met overtuiging, betoogd dat hem nog enige tijd dient te worden gegund nu er een nieuwe fase is ingetreden in de samenwerking met de Chinese ambassade met betrekking tot het verstrekken van laissez-passer's.
 
Samengevat concludeert de RvS:  “De relaties met de Chinese overheid op dit gebied zijn sinds november 2010 regelmatiger geworden en zodanig geïntensiveerd, dat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat de Chinese autoriteiten niet bereid zijn een reisdocument te verstrekken indien de vreemdeling volledige en juiste informatie verstrekt en het door hen te verrichten onderzoek niet frustreert. Daarnaast heeft de vreemdeling geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de minister op voorhand moet uitsluiten dat het onderzoek door de Chinese autoriteiten binnen een redelijke termijn tot afgifte van een reisdocument kan leiden.”
 
Of er het afgelopen jaar daadwerkelijk Chinezen zijn uitgezet naar China is ons niet bekend.


Meer informatie:

Op de website rechtspraak.nl vindt u de uitspraak van de RvS d.d. 19-01-11 (vul in het vakje LJN in: BP1950)
 

Zie ook:
30-11-10  Ongedocumenteerde Chinezen toch niet uitzetbaar
22-09-10  Ongedocumenteerde Chinese asielzoekers toch uitzetbaar?
16-08-10  Rechtbank Dordrecht: ongedocumenteerde Chinees niet in bewaring