14 januari 2011

Minister Leers zet voorlopig niet uit naar Somalië

Gisteren (13 januari 2011) heeft minister Leers eindelijk in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er voorlopig niet uitgezet zal worden naar Centraal- en Zuid-Somalië. De minister doet dit naar aanleiding van twee gemotiveerde 'interim measures'  van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De minister blijft echter zelf vasthouden aan het standpunt dat het veilig is in Centraal- en Zuid-Somalië, en zal dus niet overgaan tot het verstrekken van een verblijfsvergunning aan asielzoekers die daarvandaan afkomstig zijn of aldaar een verblijfsalternatief hebben..

Het standpunt dat het veilig zou zijn in Centraal- en Zuid-Somalië is echter in strijd met de rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de UNHCR. Voor de minister vormen deze rapporten geen reden om de uitzettingen naar Somalië te staken.

De door de minister aangekondigde 'tijdelijke opschorting' is een beleidsinstrument dat het vreemdelingenrecht helemaal niet kent. Volgens het vreemdelingenrecht wordt er ofwel uitgezet, of wordt in het geval dat de situatie in het land van herkomst dermate onzeker is dat daarheen niet kan worden uitgezet, een vertrekmoratorium afgekondigd (art. 45 lid 4 Vw). Juist van deze laatste situatie is nu sprake. Immers, het EHRM (de hoogste rechterlijke instantie) heeft zeer serieuze twijfels of het wel veilig is in Centraal- en Zuid-Somalië. Een vertrekmoratorium brengt met zich mee dat asielzoekers ook in aanmerking komen voor opvang zolang de onzekerheid over de situatie in het land van herkomst blijft bestaan. Een situatie daar tussenin (dus niet uitzetten, noch een vertrekmoratorium instellen) zoals de minister thans doet, kan niet volgens het vreemdelingenrecht.

Nu de minister geen vertrekmoratorium afkondigt, maar slechts een 'tijdelijke opschorting', blijven de betreffende Somalische asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden, van opvang verstoken, in ieder geval voor zolang de minister beziet 'welke consequenties deze gemotiveerde interim measures hebben voor de hier te lande verblijvende Somalische vreemdelingen'.

Los hiervan zou de minister ook kunnen bepalen dat Somaliërs voor opvang in aanmerking komen omdat het EHRM een gemotiveerde 'interim measure' heeft getroffen die generieke werking heeft. In individuele zaken waarin een 'interim measure' wordt getroffen heeft men namelijk ook recht op opvang.


Klik hier voor de volledige brief van de minister voor I&A d.d. 13 jan 2011 (pdf-bestand).

Zie ook:
10-01-11  EHRM verbiedt opnieuw uitzettingen naar Somalië
28-12-10  Nieuw asielbeleid Somalië een farce

Meer informatie over dit onderwerp in het Dossier Somalië op deze site
 

 Wilt U dat INLIA u kritisch kan blijven informeren over het asielbeleid, maak dan een bijdrage over door hier te klikken.