03 december 2009

Brief aan minister Klink over 'illegalen'

Niet alleen het College voor Zorgverzekeringen maar ook minister Klink van VWS bezigt veelvuldig de onjuiste term illegalen in verband met de financieringsregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde vreemdelingen. Daarom heeft INLIA de minister hierover de volgende brief geschreven.
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. dr. A. Klink 
Postbus 20350 
2500 EJ  DEN HAAG 
 
 
Betreft:            uw brief van 10 november aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de motie Slagter - Roukema
 
Groningen,  1 december 2009
 
 
Geachte heer Klink,
 
Hierbij wil ik reageren op uw brief van 10 november aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de motie Slagter-Roukema inzake het wetsvoorstel stroomlijning financiering medisch noodzakelijke zorg aan 'illegalen'.
 
In deze brief hanteert u veelvuldig de term 'illegalen' om de doelgroep van vreemdelingen die zijn uitgesloten van tandheelkundige zorg te omschrijven.  
 
Onder de doelgroep van vreemdelingen die zijn uitgesloten van o.a. tandheelkundige zorg bevinden zich  -  in tegenstelling tot uw schrijven - duizenden rechtmatig verblijvende vreemdelingen (op grond van een reguliere verblijfsrechtelijke procedure) en vreemdelingen die de bezwaar en/of beroepsfase van hun verblijfsrechtelijke procedure in Nederland mogen afwachten, maar geen voorzieningen krijgen van rijkswege.  
De vreemdelingen die de bezwaar en beroepsfase van hun procedure mogen afwachten zijn formeel juridisch niet rechtmatig in Nederland (want ze hebben geen 'rechtmatig verblijf' in de zin van art. 8 Vreemdelingenwet), maar zijn ook niet te kwalificeren als 'illegaal' omdat zij van rijkswege wel hun procedure in Nederland mogen afwachten. De term' illegalen' is dan ook niet correct om de doelgroep mee aan te geven.  
 
Gelet op bovenstaande willen wij  u dan ook verzoeken de term 'illegalen' niet langer te hanteren om de doelgroep mee te omschrijven. U zou bijvoorbeeld de term 'bepaalde groepen in betalingsonmacht verkerende vreemdelingen zonder verblijfsvergunning', of de term 'onverzekerbare vreemdelingen' kunnen hanteren om de doelgroep mee te omschrijven. De term 'illegalen' werkt sowieso stigmatiserend en wordt als buitengewoon pijnlijk ervaren door allen die wel legaal in Nederland verblijven in afwachting van een beslissing van de rijksoverheid maar nu ten onrechte als illegaal worden bestempeld. 
 
Het argument in uw brief van 10 november dat 'de regering het onwenselijk acht dat voor personen die in geen enkel land bijdragen aan de solidariteit en bovendien niet rechtmatig in ons land verblijven, een ruimere invulling van het begrip medisch noodzakelijke zorg zou gelden dan voor personen die wel bijdragen aan de solidariteit en wel rechtmatig verblijven' klopt dan ook niet. Ten eerste gaat het dus niet in alle gevallen om vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Onder de doelgroep bevinden zich ook rechtmatig verblijvende vreemdelingen en vreemdelingen die hun procedure in Nederland mogen afwachten. Ten tweede sluit de Vreemdelingenwet in combinatie met de koppelingswet bepaalde categorieën rechtmatig verblijvende vreemdelingen uit van zowel voorzieningen (waaronder de zorgverzekering) als van de arbeidsmarkt. Deze groep rechtmatig verblijvende vreemdelingen wordt het dus wettelijk onmogelijk gemaakt om bij te kunnen dragen aan de solidariteit in ons land.   
  
Gelet op bovenstaande vinden wij de terminologie die u hanteert en het verwijt dat u deze mensen maakt onjuist, onzorgvuldig en erg ongelukkig.
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
hoogachtend,
Stichting INLIA
 
 
J. W. R. van Tilborg
directeur 
 
cc:       
mevrouw Slagter-Roukema 
Vaste Commissies voor Volksgezondheid en Justitie Eerste Kamer
Vaste Commissies voor Volksgezondheid en Justitie Tweede Kamer
Raad van Kerken in Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
LOGO gemeenten
Koepels van Zorgverleners