23 maart 2009

Klacht tegen CVZ over term ‘illegalenregeling'

Klacht tegen CVZ over term ‘illegalenregeling'
De Stichting INLIA heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman tegen het ten onrechte hanteren van de term ‘illegalen’ door het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) op hun website. Het CVZ heeft namelijk ons verzoek om deze onzorgvuldige, feitelijk onjuiste en onnodig stigmatiserende term niet te gebruiken naast zich neergelegd.

Het CVZ voert sinds 1 januari 2009 de regeling uit voor de vergoeding van de kosten van noodzakelijke medische hulp aan vreemdelingen die niet voor ziektekosten verzekerd zijn, omdat men hiervan is uitgesloten. Deze regeling werd voor 1 januari 2009 uitgevoerd door de Stichting Koppeling. Het CVZ noemt deze regeling de ‘illegalen regeling’. Feitelijk is de term ‘illegalen regeling’ echter onjuist. Aangezien de regeling ook geldt voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar desondanks uitgesloten zijn van voorzieningen (zoals een ziektekostenverzekering), en het begrip ‘illegalen’ in het maatschappelijk verkeer een negatieve lading heeft en stigmatiserend werkt, heeft de Stichting INLIA het CVZ verzocht dit aan te passen. (Zie ook het eerdere bericht daarover op deze website, geplaatst op 22/01/09.) De CVZ geeft in haar antwoord aan dat de term ‘illegalen’ inderdaad niet juist is, maar is desondanks niet bereid deze te wijzigen. Dit o.a. omdat in de Memorie van Toelichting bij het betreffende wetsvoorstel ook, naar het oordeel van INLIA eveneens ten onrechte, gesproken wordt van ‘illegalen’. Aangezien de Stichting INLIA zich niet kan vinden in dit antwoord is nu een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Hieronder vindt u de volledige tekst van onze brief:

 

 
 
Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC DEN HAAG
 
 
betreft : klacht over het ten onrechte hanteren van de term ‘illegalen’ door het Cvz
Groningen, 16-3-2009
 
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Hierbij wil ik een klacht indienen tegen het ten onrechte hanteren van de term ‘illegalen’ door het College voor zorgverzekeringen (Cvz) op hun website. Bijgevoegd vindt u de oorspronkelijke klacht die wij hierover naar het Cvz hebben gestuurd en het antwoord van het Cvz hierop.
 
Het Cvz voert sinds 1 januari 2009 de regeling uit voor de vergoeding van de noodzakelijke ziektekosten van vreemdelingen die niet voor ziektekosten verzekerd zijn omdat men hiervan is uitgesloten. Deze regeling werd voor 1 januari 2009 uitgevoerd door de stichting Koppeling. Het Cvz noemt deze regeling ‘illegalen regeling’. Feitelijk is de term ‘illegalen regeling’ echter onjuist. Aangezien de regeling ook geldt voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar desondanks uitgesloten zijn van voorzieningen (zoals een ziektekostenverzekering), en het begrip ‘illegalen’ in het maatschappelijk verkeer een negatieve lading heeft en met name stigmatiserend werkt, heeft de Stichting INLIA het Cvz verzocht dit aan te passen op haar website. 
 
Ook kan het hanteren van de term ‘illegalen regeling’ praktisch gezien nogal wat consequenties hebben. Een vreemdeling die bijv. legaal (op basis van een lopende verblijfsrechtelijke procedure) in Nederland verblijft en zich bij de balie van een ziekenhuis (of huisarts) meldt zal zich beroepen op deze ‘de illegalen regeling’ en tegelijkertijd willen uitleggen dat hij / zij (desondanks) ‘legaal’ in Nederland verblijft. Dit kan eenvoudig leiden tot allerlei onnodige misverstanden / spraakverwarring waardoor de betreffende vreemdeling uiteindelijk niet de noodzakelijke medische zorg krijgt waarvoor hij / zij nu juist kwam.
 
In de beantwoording van de klacht geeft het Cvz weliswaar aan dat de term ‘illegalen regeling’ inderdaad feitelijk niet correct is, desondanks blijft het Cvz vasthouden aan deze term omdat het in eerste instantie door ons voorgestelde alternatief ‘onverzekerde vreemdeling’ ook niet geheel feitelijk klopt. Daarnaast geeft het Cvz aan dat voor de term ‘illegalen regeling’ is gekozen, omdat er ook in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel gesproken wordt van ‘illegalen’.
Dit antwoord vindt de Stichting INLIA onjuist. Het kan toch niet zo zijn dat als er in de memorie van toelichting ten onrechte gesproken wordt van ‘illegalen’ de Cvz deze ten onrechte gekozen terminologie overneemt. Met name nu het begrip ‘illegalen’ in het maatschappelijk verkeer een negatieve lading heeft, stigmatiserend werkt, en praktisch gezien de nodige ongewenste gevolgen kan hebben, had het Cvz deze terminologie niet moeten overnemen. Nu het Cvz weet dat de term ‘illegalen regeling’ onjuist is, kan men kiezen voor de minder belastende en stigmatiserende term ‘regeling voor onverzekerde vreemdelingen’ of een andere term zoals ‘onverzekerbare vreemdelingen’, of een nog andere (minder belastende en stigmatiserende) term.  
 
Ik verzoek u mijn klacht gegrond te verklaren en er voor zorg te dragen dat het Cvz een minder belastende en stigmatiserende term hanteert voor de betreffende regeling.
 
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
Stichting INLIA
 
mr. P. Postma