15 juni 2010

Nederland staakt overdracht van Somaliërs aan Griekenland

Nederland staakt overdracht van Somaliërs aan Griekenland
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Nederlands Somalische asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië niet (in het kader van een ‘Dublin-claim’) mag overdragen aan Griekenland. Minister Hirsch Ballin heeft naar aanleiding daarvan in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de overdracht van deze Dublin-claimanten tijdelijk te zullen opschorten.


Het Europees Hof (EHRM) baseert zijn oordeel in een gemotiveerde interim measure van 3 juni 2010 op de volgende overwegingen:

- De stelling van betrokkenen dat zij naar Somalië kunnen worden uitgezet zonder dat er sprake is geweest van een grondige beoordeling (“a rigorous scrutiny”) door Griekenland van het beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM);
- Het aangevoerde risico op uitzetting door Griekenland zonder de reële kans het EHRM om tussenkomst te verzoeken;
- De huidige veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië; en
- Het feit dat het EHRM momenteel een aantal zaken in behandeling heeft waarin de vraag voorligt of het in overeenstemming is met artikel 3 EVRM om vreemdelingen die stellen afkomstig te zijn uit Centraal- en Zuid-Somalië op grond van de Dublinverordening over te dragen aan Griekenland.

Naar aanleiding van eerdere signalen over de problematische situatie voor Dublinclaimanten heeft INLIA begin dit jaar navraag gedaan bij de hulporganisatie 'Ecumenical Refugee Programme' (ERP) in Griekenland, omdat het Europees Hof toen expliciet naar deze organisatie verwees voor assistentie en daarom een eerdere interim measure had opgeheven. Begin maart 2010 ontving INLIA een fax van het ERP, waarin stond dat de toegang tot de asielprocedure in Griekenland (ook voor Dublinclaimanten) problematisch is (zie ons bericht van 9 maart 2010). Het ministerie van Buitenlandse zaken stelde daarvóór nog dat asielzoekers met een Dublinclaim voor Griekenland gewoon toegang zouden hebben tot de asielprocedure en dat zij aldaar ook opvang zouden krijgen. Het Europese Hof betwijfelt nu echter kennelijk ook of asielzoekers in Griekenland wel in alle gevallen toegang hebben tot de asielprocedure. 

Opvallend is verder dat één van de overwegingen van het Europese Hof om de overdracht naar Griekenland te blokkeren, is gelegen in de veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië. Dit terwijl Nederland juist op 3 mei 2010 een terugkeerovereenkomst met Somalië heeft gesloten teneinde ook gedwongen terugkeer naar Zuid- en Centraal-Somalië mogelijk te maken (zie ons bericht van 11 juni jl). De vraag dringt zich dan ook op of Nederland momenteel zelf dan wel asielzoekers gedwongen kan uitzetten naar Zuid- en Centraal-Somalië. In de brief van de minister aan de Kamer over de gemotiveerde interim measure van het Hof wordt hierover echter met geen woord gerept. 

Meer informatie:
Lees hier de gemotiveerde interim measure van het EHRM d.d. 3 juni 2010
Lees hier de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 11 juni 2010
In een eerder bericht op 26-03-10 maakten we melding van het kritische rapport van Amnesty International over “ernstige tekortkomingen in het Griekse asielsysteem”.

 

Wilt u dat INLIA de overheid kritisch kan blijven volgen, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.