02 juni 2010

Ombudsman verklaart klacht van INLIA tegen CVZ gegrond

De Nationale Ombudsman heeft onze klacht over het gebruik van de stigmatiserende en onjuiste term ‘illegalen’ door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gegrond verklaard wegens “strijd met het vereiste van een correcte bejegening”.“De onderzochte gedraging is niet behoorlijk”, aldus de Ombudsman. Het CVZ moet nu binnen 6 weken bekend maken of ze de aanbeveling van de Nationale Ombudsman opvolgt om voortaan onderscheid te maken tussen illegalen en rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen.
Aan het CVZ is de uitvoering opgedragen van de vergoedingsregeling voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen (art. 122a Zvw). Tot nu toe gebruikt het CVZ de term ‘illegalen’ voor iedereen die recht heeft op vergoeding van de kosten van medische zorg, ook al gaat het daarbij in veel gevallen om mensen die legaal en rechtmatig in ons land verblijven. Om die reden heeft INLIA het CVZ gevraagd om de onnodig stigmatiserende term ‘illegalen’ niet meer te gebruiken om de hele doelgroep van de financiële regeling mee aan te duiden. Als alternatief hebben wij de term ‘onverzekerbare vreemdeling’ voorgesteld.
 
Het CVZ heeft toegegeven dat de term ‘illegaal’ de doelgroep van de financiële regeling niet juist omschrijft, maar handhaafde deze term met een beroep op het identieke taalgebruik van het ministerie van VWS, die in de memorie van toelichting bij dit wetsartikel schreef “met het oog op de leesbaarheid wordt steeds over ‘illegalen’ gesproken, hoewel deze aanduiding de bepaalde groepen vreemdelingen waarvoor aan zorgaanbieders een bijdrage kan worden verstrekt als zij medisch noodzakelijke zorg verlenen, niet volledig juist weergeeft”. Als reden heeft het CVZ ook aangegeven “niet de indruk te hebben dat deze term als stigmatiserend wordt ervaren”.
 
INLIA heeft daarom een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman en ook aan minister Klink van VWS gevraagd zijn taalgebruik aan te passen.
 
De Ombudsman schrijft in zijn beoordeling van de klacht onder meer:
 
“Het vereiste van correcte bejegening houdt onder meer in dat overheidsinstanties burgers als mens respecteren en hen beleefd behandelen. In dit geval houdt dat in dat een bestuursorgaan geen onnodig grievende termen hanteert.
(…)
Het is een feit van algemene bekendheid dat de term ‘illegalen’ in het huidige maatschappelijke klimaat een negatieve bijklank heeft en stigmatiserend werkt. Daarom is het van belang dat een overheidsinstantie als het CVZ zorgvuldig omgaat met deze term. Het CVZ dient zich ervan bewust te zijn dat het in de uitoefening van zijn maatschappelijke taken een bijdrage kan leveren aan de beeldvorming in de maatschappij. In dit geval betekent dit dat het CVZ in de informatievoorziening op zijn website met de term ‘illegalen’ alleen die vreemdelingen dient aan te duiden die als ‘illegaal’ kunnen worden aangemerkt. Voor de rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen dient het CVZ een andere term te hanteren.”
 
Hier leest u het volledige rapport van de Nationale Ombudsman.
Onze klacht bij de Ombudsman leest u in het bericht van 23-03-09.
 
Onze brief aan minister Klink publiceerden we op 03-12-09 op deze site.
Het antwoord van de minister staat in het bericht van 23-03-10.

INLIA ontvangt bewust geen subsidie van de Rijksoverheid, omdat zij niet afhankelijk wil zijn van dezelfde Rijksoverheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het asielbeleid. Om deze onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen is INLIA echter wel afhankelijk van uw bijdrage. Meld u aan door hier te klikken.