28 april 2010

Kamer wil verblijfsvergunning voor in Nederland 'geworteld' kind

Tijdens het Kamerdebat van 21 april 2010 over asielbeleid is een motie aangenomen van de leden Spekman (PvdA) en Anker (CU), over de positie van kinderen van asielzoekers die langdurig in Nederland verblijven.In de motie wordt de regering gevraagd een vangnet in de Vreemdelingenwet op te nemen voor kinderen die “de dupe worden van een traag beslissende Nederlandse overheid of onverantwoordelijk gedrag van hun ouders”.
Op grond van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vraagt de Kamer de regering om in de Vreemdelingenwet te regelen dat minderjarige kinderen van vreemdelingen na meer dan 8 jaar verblijf in Nederland (‘mede door toedoen van de Nederlandse overheid’), waarvan minimaal 2 jaar rechtmatig, een verblijfsvergunning krijgen.
 
Zo wordt na het oude ‘driejaren-beleid’ en de termijn van 10 jaar in de regeling voor kinderen van verdachten van oorlogsmisdaden (art. 1F) nu weer een nieuwe termijn geïntroduceerd. Het is nog niet duidelijk of Justitie deze aanpassing zal meenemen bij de voorgenomen wijzigingen van de Vreemdelingenwet per 1 juli 2010.
 
Defence for Children, die al jarenlang lobbiet voor de toepassing van het Kinderrechtenverdrag, heeft verheugd gereageerd op de motie Spekman/Anker, die na hoofdelijke stemming met 70 tegen 67 stemmen is aangenomen.