23 april 2010

Centrale Raad van Beroep: recht op opvang op basis van art. 8 EVRM

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft voor het eerst een recht op opvang vastgesteld op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Gemeente Rotterdam wordt opgedragen om in het kader van de WMO opvang te verstrekken aan een kwetsbare asielzoeker die rechtmatig in Nederland verblijft.


Het betreft hier een asielzoeker met psychische en fysieke problemen die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van een aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege een medische noodsituatie. De CRvB geeft aan dat art. 8 EVRM 'kwetsbare personen' beschermt en betrokkene dus moet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang. De CRvB vindt overigens dat de overheid wel belang mag toekennen aan de al dan niet legale status van het verblijf van betrokkene. In dit geval verbleef de betrokkene echter, op grond van zijn lopende aanvraag voor een verblijfsvergunning, rechtmatig in Nederland. De CRvB volgt hierin dus de lijn van het Europees Hof dat kwetsbare groepen met rechtmatig verblijf opvang moeten krijgen.

Deze uitspraak heeft vermoedelijk nogal wat consequenties. De CRvB is het hoogste administratief-rechterlijke orgaan in ons land; er is geen beroepsmogelijkheid tegen deze uitspraak, die dus voor alle gemeenten in ons land gevolgen kan hebben. Ook valt te denken aan de positie van kinderen, die immers ook onder de noemer ‘kwetsbare personen’ kunnen worden gerekend.

In de zogenaamde 'Terugkeerrichtlijn' van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (2008/115/EG d.d. 16 dec 2008) worden 'kwetsbare personen' namelijk als volgt gedefinieerd:
"minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen met een handicap, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die gefolterd of verkracht zijn of andere ernstige vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan." (Art. 3 'Definities' onder 9)


Meer informatie:
Dossier Recht op Opvang in het Expertisecentrum