23 maart 2010

Minister Klink volhardt in stigmatiserend en onjuist taalgebruik

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft INLIA een antwoord gestuurd op de brief van 1 december 2009 over het gebruik van de term ' illegalen'  in het kader van de Wet Stroomlijning financiering medisch noodzakelijke zorg. Helaas volhardt de minister nog steeds in dit stigmatiserend en feitelijk onjuist taalgebruik..

Sinds het College voor Zorgverzekeringen de vergoedingsregeling voor medische kosten van onverzekerbare vreemdelingen heeft overgenomen van de Stichting Koppeling wordt deze foutief en stigmatiserend aangeduid als de 'illegalenregeling'. Klachten van INLIA bij het CVZ en bij de Nationale Ombudsman hebben hierin nog geen verandering kunnen brengen. Op 1 december 2009 heeft INLIA daarom de verantwoordelijke minister aangeschreven (zie ons bericht van 03-12-09).

Op 4 maart 2010 ontving INLIA het volgende antwoord van minister Klink. Uit dit antwoord blijkt dat de minister het geen probleem vindt 'met het oog op de leesbaarheid' de door INLIA 'gewraakte term' te blijven gebruiken, 'hoewel deze aanduiding de bepaalde groepen vreemdelingen niet volledig juist weergeeft'.

Veel kwalijker vinden wij dat de minister in zijn brief geheel geen aandacht besteedt aan ons bezwaar, geuit in onze brief van 1 december, tegen de argumentatie waarmee de minister tegenover het parlement de keuze verdedigt om bijv. tandartszorg voor volwassenen buiten de vergoedingsregeling te laten. Sterker nog, in de recentere brief van 27/1/2010 aan de Tweede Kamer wordt het letterlijk herhaald:  Reden waarom hiervoor is gekozen is dat de regering het onwenselijk acht dat voor personen die in geen enkel land bijdragen aan de solidariteit en bovendien niet rechtmatig in ons land verblijven, een ruimere invulling van het begrip medisch noodzakelijke zorg zou gelden dan voor personen die wel bijdragen aan de solidariteit en wel rechtmatig verblijven. Om die reden is voor zorg die niet in het AWBZ- of Zvw-pakket zit, geen bijdrage-mogelijkheid opgenomen. Dat geldt dus ook voor tandartszorg.

Maar het gaat hier juist om een groep vreemdelingen die gedeeltelijk wel rechtmatig in Nederland verblijft, en die het desondanks, ook al zouden ze wel willen, onmogelijk wordt gemaakt zich te verzekeren en daarmee 'bij (te) dragen aan de solidariteit'  zoals de minister dat noemt!

Daarom heeft INLIA op 16 maart  2010 de minister teruggeschreven. Wij zullen er op blijven aandringen dat de regering ophoudt met het onnodig gebruiken van termen die een maatschappelijk negatieve lading dragen en een groep rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen onnodig stigmatiseren.

 

Expertisedossier Medische Zorg