09 april 2021

Rechtbank: dienstplicht is art 3 EVRM-risico bij terugkeer naar Eritrea

Rechtbank: dienstplicht is art 3 EVRM-risico bij terugkeer naar Eritrea
Volgens een uitspraak van de Rechtbank Den Bosch moet de IND vanwege de willekeurige en langdurige dienstplicht in Eritrea het risico op schending van artikel 3 EVRM bij terugkeer naar dat land meewegen bij het beoordelen van een asielaanvraag.


In een uitspraak van 22 maart jl. geeft de Rechtbank Den Bosch aan dat bij Eritreeërs waarvan niet geloofd wordt dat zij de militaire dienstplicht hebben ontdoken en illegaal zijn uitgereisd, nagegaan dient te worden of zij bij terugkeer naar Eritrea niet alsnog (verder) de ‘dienstplicht’ moeten vervullen. 

De ‘dienstplicht’ in Eritrea wordt door diverse mensenrechtenorganisaties namelijk betiteld als slavenarbeid. Vrijstelling van deze ‘dienstplicht’ is nauwelijks mogelijk en wordt slechts willekeurig en zeer beperkt verleend. De  ‘dienstplicht’ kan willekeurig en langdurig worden verlengd en men kan na onbepaalde tijd opnieuw ‘dienstplicht’ moeten vervullen. Daarom bestaat een reëel risico op schending van art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit staat o.a. beschreven in een recent rapport van het European Asylum Support Office (EASO). Het VN Anti-Folter comité (Committee Against Torture, CAT) heeft in een soortgelijke zaak uitzetting naar Eritrea verboden wegens dreigende schending van art. 3 van het Antifolterverdrag *).

Volgens de Rechtbank Den Bosch heeft de IND dit risico voor een Eritrese asielzoeker om bij terugkeer alsnog (verder) de ‘dienstplicht’ te moeten vervullen, ten onrechte niet meegenomen bij de afwijzing van de asielaanvraag, en zal de dienst dat aspect bij het nemen van een nieuwe beslissing alsnog moeten meewegen. 

Overigens is het inmiddels standaard dat de IND dergelijke aanvragen op deze wijze afwijst, en dus geen oog heeft voor het risico dat deze jonge Eritrese asielzoekers lopen om alsnog (verder) de dienstplicht te moeten vervullen bij terugkeer naar Eritrea. Hopelijk komt aan die praktijk met deze uitspraak van de Rechtbank Den Bosch nu een einde. 


*) Uitspraak van het Anti Folter Comité (voluit: Committee of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) in een zaak van een Eritrese asielzoeker tegen Zwitserland, gepubliceerd op 22 januari 2019 onder zaaknummer CAT/C/65/D/811/2017.


Meer informatie:
De uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 22 maart 2021 met zaaknummer NL21.568 (download pdf-bestand, 7 pag's)

Lees ook: 
12-06-14  Gewaagd protest van Eritrese bisschoppen