17 maart 2021

EU Hof van Justitie: belang van het kind weegt ook bij inreisverbod ouder

EU Hof van Justitie: belang van het kind weegt ook bij inreisverbod ouder
Het Hof van Justitie van de EU heeft uitgesproken dat het belang van een kind ook mee moet wegen bij het opleggen van een inreisverbod en terugkeerbesluit aan de ouder van dat kind.


In dit geval ging het om een vreemdeling met een Belgische partner en een dochter met de Belgische nationaliteit. Tegen hem was een inreisverbod en een bevel om het Belgische grondgebied te verlaten, uitgevaardigd. Hij had zich namelijk schuldig gemaakt aan een aantal misdrijven en werd derhalve beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. Het Hof geeft aan dat betrokkene weliswaar illegaal is, maar recht zou kunnen hebben op verblijf op basis van art. 20 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VwEU) omdat zijn dochter de Belgische nationaliteit heeft. Dit artikel is van toepassing indien de dochter in feite haar vader zou moeten volgen naar buiten de EU om contact met hem te kunnen blijven onderhouden. 

Volgens het Hof is in deze situatie de EU Terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) van toepassing en in artikel 5 daarvan wordt aangegeven dat er dan rekening gehouden dient te worden met het belang van het kind. Het Hof betrekt daarbij ook nog artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de EU (HGEU). In lid 3 hiervan staat dat ieder kind het recht heeft regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden. Tenslotte is artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) waarin ook het belang van het kind vermeld wordt, van toepassing. Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn geldt in combinatie met deze verdragsartikelen, ook als het besluit niet (direct) gericht is tegen een minderjarige maar tegen diens ouder, en het kind dus ‘indirect’ betrokken is.

Lidstaten van de EU moeten dus "terdege rekening houden met het belang van het kind vóór zij een met een inreisverbod gepaard gaand terugkeerbesluit vaststellen, ook al is dit besluit niet gericht tegen een minderjarige maar tegen de vader van deze minderjarige".
 

Meer informatie:
De tekst van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 11 maart 2021 in de zaak M.A. tegen België met zaaknummer C-112/20 (pdf-bestand, 7 pag's)

Lees ook:
15-01-21  EU Hof van Justitie: amv-beleid strijdig met Terugkeerrichtlijn
11-12-20  Rechtbank Roermond: opgroeien met beide ouders voor kind van groot belang
10-05-17  EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor