02 februari 2021

EASO publiceert nieuw rapport over Afghanistan

EASO publiceert nieuw rapport over Afghanistan
In het nieuwe landenrapport over Afghanistan, dat eind januari door de EASO werd gepubliceerd, staat dat nergens in dat land nog sprake is van een zogenaamde artikel 15c-situatie.


Op 29 januari 2021 werd het nieuwe rapport 'Country Guidance Afghanistan' van het European Asylum Support Office (EASO) gepubliceerd. Dit rapport bevat een beschrijving van de veiligheidssituatie in Afghanistan en geeft richtlijnen voor de beoordeling van asielaanvragen van Afghanen. Het gaat hierbij om een update van het EASO-rapport van juni 2019. Volgens het nieuwe rapport is er nergens (meer) sprake van een art. 15c-situatie: een situatie waarin het willekeurige geweld dermate hoog is dat iemand al gevaar loopt door diens aanwezigheid. Volgens het EASO gold dit eerder wel voor de provincie Nangahar. In het Nederlandse landgebonden asielbeleid Afghanistan werd deze vaststelling echter nooit overgenomen.

Het EASO geeft wel aan dat er veel provincies zijn waar een lager niveau van individuele elementen nodig is om 15c aan te nemen, en geeft concreet aan welke provincies dit zijn. De formulering van het EASO is hierbij interessant, omdat deze de lezing van de Rechtbank Haarlem over de uitleg van artikel 15c bevestigt. De Rechtbank Haarlem stelde namelijk op 19 oktober 2020 een aantal prejudiciële vragen over de uitleg van art. 15c aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

Volgens de IND is er alleen sprake van een 15c-situatie als de mate van willekeurig geweld in een bepaald gebied dermate hoog is dat iemand alleen al gevaar loopt door diens aanwezigheid aldaar. Zo’n situatie doet zich echter zelden voor. Rechtbank Haarlem volgt de IND echter niet zonder meer in deze beperkte uitleg van art. 15c en vraagt het HvJEU daarom of ook persoonlijke omstandigheden een rol spelen bij de vaststelling of er sprake is van art. 15c. en of er in dat geval ook sprake kan zijn van een lager niveau van willekeurig geweld om aanmerking te komen voor asiel. De Rechtbank maakt dit al min of meer op uit het eerdere Elgafaji-arrest van het HvJEU uit 2009, maar vraagt het Hof nu hoe dit precies moet worden begrepen.

Het EASO lijkt nu te bevestigen dat persoonlijke omstandigheden een rol kunnen spelen bij de vaststelling of er sprake is van 15c,  doordat zij in deze rapportage ook aangeeft dat er verschillende niveaus zijn van individuele elementen of persoonlijke omstandigheden) om 15c aan te nemen. Concreet betekent dit dat Afghanen die afkomstig zijn uit de meest riskante gebieden in Afghanistan al bij geringe persoonlijke omstandigheden (die problemen kunnen opleveren in Afghanistan), asiel zouden moeten krijgen op grond van art. 15c van de Kwalificatierichtlijn 2011/95/EU.  

 

Meer informatie:
De volledige tekst van het rapport Country Guidance Afghanistan 2020 van het European Asylum Support Office (link naar een pdf-bestand van 204 pagina's op de website van EASO)
Het bericht over de prejudiciële vragen van de Rechtbank Haarlem aan het Hof van Justitie van de EU, ingediend op 19 oktober 2020

Lees ook:
01-12-20  Ambtsbericht: Afghanistan nog steeds onveiligste land ter wereld
02-11-20  Alarmerend EASO-rapport over Afghaanse terugkeerders 

Dossier Afghanistan