13 juli 2020

Misbruikslachtoffers Afghanistan toch aangemerkt als risicogroep

Misbruikslachtoffers Afghanistan toch aangemerkt als risicogroep
Slachtoffers van ‘bacha-bazi’ praktijken worden nu toch aangemerkt als risicogroep, waardoor ze eerder in aanmerking komen voor een asielstatus in Nederland. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft het landenbeleid Afghanistan daartoe aangepast.


Van een in december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie die vroeg om jonge slachtoffers van seksueel misbruik *) niet terug te sturen had de staatssecretaris eerder geschreven dat het kabinet “onvoldoende aanleiding” zag “om de motie naar de letter uit te voeren”.

Dat was aanleiding voor de kamerleden Van den Berghe en Van Ojik om op 10 april schriftelijke vragen te stellen, die op 2 juni, dus ruim na de daarvoor geldende termijn, door de staatssecretaris zijn beantwoord. Ook vroeg de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid om “geen onomkeerbare stappen te nemen inzake slachtoffers van bacha-bazi misbruik totdat het nota-overleg over migratie heeft plaatsgevonden”.

Hoewel de staatssecretaris van mening is “dat het huidige beschermingsbeleid en de uitvoering daarvan voldoende waarborgen biedt om slachtoffers van bacha-bazi misbruik daar waar nodig bescherming te bieden” is ze nu toch bereid om aan “het gevoelen van de Kamer” tegemoet te komen.

Op 3 juni vond het nota-overleg over migratie plaats; er waren voordien geen uitzettingen naar Afghanistan gepland. Op 9 juli werd de gewijzigde Vreemdelingencirculaire (WBV 2020/17) van kracht. In een dergelijk besluit wordt vastgelegd welk beleid voor asielzoekers uit een bepaald land wordt gevoerd ten aanzien van bijv. groepsvervolging, kwetsbare groepen, uitzonderlijke situaties, een mogelijk binnenlands verblijfsalternatief enz.

Dat een asielzoeker volgens het landgebonden beleid is aangewezen als behorende tot een' risicogroep' betekent dat 'geringe indicaties' voldoende zijn om aannemelijk te maken dat iemand vervolging te vrezen heeft en dus in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Het behoren tot een risicogroep houdt niet automatisch in dat een verblijfsstatus wordt verleend; het blijft nodig om een 'geloofwaardige en individualiseerbare verklaring' af te leggen.

 

*)
‘Bacha-bazi’ is de aanduiding voor de praktijk waarbij machtige mannen - zoals krijgsheren, stamleiders, politiecommandanten en leiders van criminele organisaties – jonge jongens dwingen om zich te kleden als meisjes en zo te dansen en zich als seksslaaf te laten misbruiken. Het is officieel verboden, maar komt nog overal in Afghanistan voor en de overheid treedt er nauwelijks tegen op, zo blijkt uit het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol over 'Slachtoffers van bacha-bazi misbruik' aan de Tweede Kamer d.d. 2 juni 2020
De antwoorden d.d. 2 juni 2020 op Kamervragen, ingediend op 10 april 2020 door Van Ojik en Van den Berge (GL) over het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren
De publicatie in de Staatscourant (WBV 2020/17) waarmee het besluit op 9 juli 2020 van kracht is geworden

Lees ook:
21-04-20  Misbruikslachtoffers Afghanistan blijven gevaar lopen

Dossier Afghanistan