16 januari 2018

Paus Franciscus: 'verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren'

Paus Franciscus: 'verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren'
Ter gelegenheid van de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen die de mondiale RK Kerk op 14 januari hield heeft Paus Franciscus opgeroepen actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen.

Op de RK Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen wordt stilgestaan bij een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Migranten en vluchtelingen halen vaak het nieuws en meestal in relatie tot verschrikkingen van oorlog en vervolging, van ontberingen onderweg, en van haat en angst bij aankomst. Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht, in hun eigen land of net over de grens, maar ook in Europa en Nederland. 

Voor deze Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen heeft Paus Franciscus een oproep gedaan, die voortbouwt op zijn niet aflatende inzet sinds zijn bezoek aan Lampedusa in 2013 (zijn eerste 'buitenlandse' reisdoel na zijn pauswijding) en op zijn oproep aan de Europese leiders in Straatsburg in 2014 om te komen tot een eenduidig en eerlijk immigratiebeleid:  "De vluchtelingen hebben acceptatie, bescherming en hulp nodig, geen egoïstisch politiek beleid". De paus sprak toen schande van de toenemende "globalisering van onverschilligheid".

De oproep van paus Franciscus op 14 januari laat zich samenvatten in vier werkwoorden: het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen moet de leidraad vormen van ons handelen. Verwelkomen: vandaag betekent dit bovenal onze gastvrijheid tonen - migranten en vluchtelingen meer mogelijkheden bieden om veilig hun bestemming te bereiken. Beschermen: garandeer de rechten en de waardigheid van migranten, ongeacht hun legale status. Ondersteunen: zorg ervoor dat alle migranten en vluchtelingen - evenals de gemeenschappen die ze onthalen - in staat zijn hun volle potentieel als mens te kunnen vervullen. Integreren: erken de culturele verrijking die voortkomt uit de ontmoeting met nieuwkomers.

Omdat ze deze oproep ook relevant vinden voor de Nederlandse politiek doen Cordaid en Justice and Peace, samen met een groep kerkelijke en maatschappelijke organisaties, een moreel appèl op de regering en het parlement. In hun 'Open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer' roepen de zestien organisaties op haast te maken met een humaan migratie- en ontwikkelingsbeleid, waarbij de bescherming van de rechten en de menswaardigheid van elke persoon, in het bijzonder de meest kwetsbaren, centraal staat.   

 
Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: “Als katholieke organisaties willen we bij regering en volksvertegenwoordiging aandringen om kaders te scheppen die dit werk mogelijk maken en bevorderen. Het coalitieakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” bevat liefst vijf pagina’s aan migratie en asiel, duurzame ontwikkeling en humanitaire hulp. We pleiten voor een snelle doorvertaling naar beleidskaders en budgetten (...). ”
 
Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace: "Wij zien een groeiende rol van burgers en lokale gemeenschappen in de ontvangst van vluchtelingen: zij investeren hun tijd, kennis en netwerken om vluchtelingen zo snel mogelijk te laten meedoen in hun stad en regio. Het aantal initiatieven voor ontmoeting, uitwisseling en participatie is groot en divers. Wij roepen de overheid op samen een duurzaam integratiebeleid te ontwikkelen waarin we dit lokaal maatschappelijk potentieel optimaal inzetten om vluchtelingen een nieuw bestaan te laten opbouwen in Nederland. Zo’n goede ontvangst van vluchtelingen komt niet alleen hen ten goede, maar draagt bij aan de veerkracht van de Nederlandse samenleving als geheel."
 
Mgr De Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch en referent voor Kerk en Samenleving: “De oproep van Paus Franciscus lezen we allereerst als een uitdaging aan ieder van ons om, in onze eigen omgeving, om te zien naar elkaar en vooral naar hen die van heinde en ver in onze samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam Nederland waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect en liefde, zoals verwoord in de kerstboodschap 2015 van de Nederlandse bisschoppen."


Meer informatie:
De boodschap van Paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling d.d. 14 januari 2018
De Open Brief van bisschop mgr dr Gerard de Korte, Sebastiaan van der Zwaan van Justice and Peace, Kees Zevenbergen van Cordaid e.v.a., d.d. 13 januari 2018
Het persbericht van Justice and Peace en Cordaid d.d. 13 januari 2018

Lees ook:
De boodschap van Paus Franciscus voor de mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen d.d. 15 januari 2017
De Kerstboodschap 2015 van de RK Nederlandse Bisschoppenconferentie: 'Herbergzaam Nederland' 
De Kerstboodschap 2016 van dr Pietro Bartólo van Lampedusa: 'Kerst is een feest van verwelkomen' 
De Kerstgroet 2017 van John W R van Tilborg, directeur van INLIA