12 augustus 2016

Raad van State vindt Libische stad Benghazi niet onveilig

Raad van State vindt Libische stad Benghazi niet onveilig
Nederlands ambtsbericht en oproep UNHCR worden genegeerd - in een nieuwe uitspraak van 20 juli 2016 blijft de Raad van State vasthouden aan het eerder ingenomen standpunt dat de situatie in Libië niet zodanig ernstig is dat gesproken kan worden van een zogenaamde 'artikel 15c' situatie.
In artikel 15c van de Europese Definitierichtlijn (2011/95/EU) worden omstandigheden omschreven waaronder vluchtelingen uit een bepaald gebied in aanmerking komen voor internationale bescherming. Niet zozeer persoonlijke omstandigheden, maar een algeheel klimaat van willekeurig geweld zorgt er in deze gevallen voor dat van vluchtelingen niet wordt verwacht dat zij naar deze gebieden terugkeren:
 
HOOFDSTUK V
VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR SUBSIDIAIRE BESCHERMING
 
Artikel 15 
Ernstige schade
 
Ernstige schade bestaat uit:
a)           doodstraf of executie; of
b)           foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of:
c)            ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
 
Ondanks het onverminderd aanhouden van binnenlands geweld in Libië, en in het bijzonder in de stad Benghazi, en ondanks dat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) reeds op 22 oktober 2015 heeft opgeroepen gedwongen terugkeer naar Libië op te schorten blijft de Raad van State volharden in het ontkennen van de gevaarlijke situatie:
 
De rechtbank heeft terecht overwogen dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de algemene veiligheidssituatie in Libië, in het bijzonder in Benghazi, thans niet zodanig slecht is dat de vreemdeling reeds om die reden daarnaar niet kan terugkeren. Daarbij heeft de rechtbank terecht van belang geacht dat de door de vreemdeling overgelegde stukken geen wezenlijk ander beeld geven van de veiligheidssituatie daar, dan uit voormelde uitspraak van de Afdeling van 27 februari 2015 naar voren komt. Weliswaar doet zich een bepaalde mate van willekeurig geweld voor doordat milities gevechtsmethoden gebruiken die het risico op willekeurige burgerslachtoffers verhogen, maar dit maakt niet dat de situatie daarmee direct als uitzonderlijk in de zin van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, onderdeel 3, van de Vw 2000 moet worden aangemerkt. Ook het toegenomen aantal ontheemden in Benghazi leidt niet tot de conclusie dat zich daar de uitzonderlijke situatie als vorenbedoeld voordoet, omdat de staatssecretaris uit de stukken terecht heeft afgeleid dat dit als zodanig, in het licht van de overige omstandigheden, onvoldoende indicatie vormt. Immers, het aantal dodelijke slachtoffers lijkt niet te zijn toegenomen en ontheemden blijken in voorkomende gevallen elders in de stad onderdak te hebben gevonden. Dat de UNHCR heeft opgeroepen gedwongen uitzettingen naar Libië op te schorten, betekent op zichzelf niet dat de staatssecretaris een dergelijke uitzonderlijke situatie had moeten aannemen.” (alinea 2.4)
 
De opvatting van de Raad van State over de veiligheidssituatie in Libië, en in het bijzonder in Benghazi, is wel heel bizar te noemen, gezien hetgeen hierover in het meeste recente ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat:
 
Het onrustigst was het in het noordoostelijke deel van het land, met name in en rondom de tweede grootste stad van het land, Benghazi. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door voortdurende strijd tussen troepen van het aan het HoR gelieerde leger van Khalifa Haftar (het zogeheten Libyan National Army, LNA) en moslimextremistische groeperingen als ISIS en de Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC).”
 
“Volgens de website Libya Body Count vielen in het jaar 2015 de meeste dodelijke slachtoffers in Benghazi.”
 
“Ook waren er in Benghazi veel sluipschutters actief, die gericht schoten op burgers die zich op straat begaven. Bij de gevechten in de stadswijken werden vaak zware wapens gebuikt zoals Grad raketten en raketgranaten. Dergelijke wapens zijn onnauwkeurig en veroorzaken daardoor veel willekeurige slachtoffers en schade. Volgens de VN kunnen veel burgers in Benghazi door de gevechten hun wijken niet verlaten en is er in de wijken waar gevochten wordt een groot tekort aan elektriciteit, water, voedsel en medicijnen”
 
“In het oostelijke deel van Libië, vooral bij Benghazi en Derna, komen ook veel personen om het leven als gevolg van landmijnen.”
 
“In de regio’s waar hevige gevechten plaatsvonden tussen diverse gewapende groeperingen (bijvoorbeeld in Benghazi) was de politie doorgaans minder effectief dan in delen waar het rustiger was (bijvoorbeeld in Tobruk).”
 
Ook het reisadvies van Buitenlandse Zaken is duidelijk over de veiligheidssituatie:
 
Er is een toename van gevechten tussen verschillende groepen rond de hoofdstad Tripoli. Ook elders in het land wordt gevochten. Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.”
“In Libië geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld. De situatie blijft instabiel en onvoorspelbaar.”

De Nederlandse ambassade in Tripoli is overigens al sinds 29 juli 2014 gesloten "vanwege de slechte veiligheidssituatie", zo wordt ook op de website van Buitenlandse Zaken gemeld.

Tot slot meldt de UNHCR:
 
The current situation in Libya is characterized by a continued lack of rule of law and order, ongoing fighting between rival armed groups in many parts of the country and daily assassinations, bombings and kidnappings. Intense fighting between opposing armed groups over control of territory, resources and infrastructure since May 2014 has resulted in the death of thousands of people, including civilians, and led to the displacement of over 435,000 individuals, the destruction of vital infrastructure, disruption of basic services and deteriorating humanitarian conditions.
 
Ondanks al deze informatie over aanhoudend willekeurig geweld vindt de Raad van State Libië en Benghazi dus veilig genoeg om naar terug te keren.


Meer informatie:
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 20 juli 2016 met zaaknr 201600478/1/V2.
Het algemeen ambtsbericht over Libië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2016 (89 pag's)
Het actuele reisadvies Libië op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Lees ook:
18-05-15  Libië veilig? Voor asielzoekers wel, voor Nederlanders niet...