20 november 2015

Kinderrechtendag - ook voor asielzoekerskinderen

158 organisaties doen oproep: verbeter de opvang van gevluchte kinderen in Nederland.


Vandaag 20 november is het Kinderrechtendag: de 26e verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarom roepen vandaag 158 organisaties (waaronder ook INLIA) de Nederlandse regering op zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Asielzoekerskinderen hebben dezelfde rechten als ieder ander kind in het land.

Asielzoekerskinderen dupe van asielbeleid

De afgelopen tijd zijn er veel gevluchte gezinnen en kinderen naar Nederland gekomen. Momenteel wonen er meer dan 10.000 kinderen uit landen als Syrië, Eritrea, Irak of Afghanistan in de asielopvang. Een deel van deze kinderen verblijft in nood- en crisisopvang. Deze kinderen ontberen basisbehoeften als stabiliteit, rust en veiligheid en worden niet 'gezien'. Ze moeten heel vaak verhuizen, hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en hun sociale contacten worden steeds onderbroken. Met de gestegen instroom, de focus op sobere opvang en het vooruitzicht dat asielzoekers nog vaker verplaatst zullen worden en lang in onzekerheid zullen blijven over hun asielprocedure, komen de rechten van kinderen steeds verder onder druk te staan. Lange onzekerheid en kind-onvriendelijke opvang met veel verhuizingen zijn schadelijk voor kinderen. Het gaat daarbij niet om 'luxe problemen' want kinderen kunnen hier hun hele leven last van hebben, zo blijkt uit onderzoek.

 

 

Kinderrechtenorganisaties roepen al langer op om kinderen die (al dan niet met hun ouders) asiel aanvragen, beter te beschermen. Om ze na hun vlucht een zo normaal mogelijk leven in Nederland te gunnen, ook als ze nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun asielprocedure. Om ze op te vangen in kindvriendelijke en dus kleinschalige opvang en ze niet steeds te verhuizen. Om ze zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Om ze te laten spelen, sporten, knutselen, zingen en kind te laten zijn. Om hun ouders te ondersteunen zodat die voor hun kinderen kunnen zorgen. Om snel duidelijkheid te bieden over de toekomst. Kortom, om kinderen het leven niet nodeloos moeilijker te maken dan het gegeven hun omstandigheden al is. Kinderen zijn maar één keer kind.

Op deze Kinderrechtendag roepen 158 organisaties de Nederlandse overheid op om zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag, waar ons land sinds 1995 partij bij is. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind. Kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in het land. Dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten hebben als Nederlandse kinderen, kan niet genoeg herhaald worden. Organiseer de asielopvang daarom zó dat kinderen de bescherming en verzorging krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben.
Begin vandaag.


Meer informatie:
Deze oproep is een initiatief van de Werkgroep 'Kind in azc'. Meer informatie is te vinden op de websites van deze werkgroep, www.kind-in-azc.nl en www.tell-me.nl. De lijst met organisaties die deze oproep ondersteunen vindt u hier.

Artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag:

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Lees ook:
07-10-15  Ook Somalië ratificeert het Kinderrechtenverdrag
10-09-15  Hardvochtig 1F-beleid verscheurt gezin
09-07-15  Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter