28 februari 2014

COA-pilot neemt methodiek Transithuis over

COA-pilot neemt methodiek Transithuis over
Op 14 februari 2014 heeft staatssecretaris Teeven aangekondigd dat het COA per 1 maart a.s. zal starten met een pilot-programma ‘Activeren bewoners Gezinslocaties’. De activiteiten in dit programma zijn gericht op het ‘stimuleren en realiseren van zelfstandige terugkeer’ van vreemdelingen in gezinslocaties..

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil vreemdelingen in deze locaties activeren door middel van het aanbieden van korte cursussen en opleidingen, het stimuleren en begeleiden van activiteiten zoals sport en het inrichten van een ruimte waar vreemdelingen door middel van het aanbieden van internetvoorzieningen zelf informatie kunnen inwinnen over de actuele situatie in hun land van herkomst en de mogelijkheden voor terugkeer- en herintegratieprojecten in het land van herkomst.

Deze faciliteiten komen volledig overeen met de faciliteiten die vreemdelingen worden aangeboden die deelnemen aan het Project Transithuis van INLIA en Kerk in Actie en waarmee goede ervaringen werden opgedaan. Onder andere door het aanbieden van deze voorzieningen kunnen op persoonlijk niveau belemmeringen voor terugkeer in kaart worden gebracht en vervolgens in samenwerking met de vreemdeling worden weggenomen.
 
Dat het COA eindelijk vreemdelingen de betreffende faciliteiten gaat aanbieden stemt INLIA tevreden. Al veel eerder heeft o.a. INLIA er op gewezen het vreemd te vinden dat mensen die op de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel verblijven ter voorbereiding op hun vertrek naar het land van herkomst, nauwelijks mogelijkheden hebben om middels internetvoorzieningen actuele informatie in te winnen over hun land van herkomst en hun terugkeer.

INLIA vindt het wel wrang te moeten constateren dat de staatssecretaris enerzijds, blijkens de invulling van deze pilot, de methodiek van het Transithuis-project onderschrijft, maar anderzijds de subsidie aan Kerk in Actie voor het Transithuis-project recentelijk heeft beëindigd, waardoor dit project helaas nog op zeer beperkte schaal kan worden voortgezet.

De gezinslocaties zijn destijds in het leven geroepen door minister Leers, die daartoe werd gedwongen door uitspraken van rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad die vonden (zie het bericht van 21-09-12) dat het op straat zetten van (gezinnen met minderjarige) kinderen te allen tijde onrechtvaardig en inhumaan is. Overigens verblijven ook veel gezinnen in de gezinslocaties die nog niet hoeven vertrekken omdat zij nog in afwachting zijn van een beslissing in hun verblijfsrechtelijke procedure (die ze legaal in Nederland mogen afwachten) en zijn er daarnaast gezinnen die niet kunnen vertrekken naar een land van herkomst omdat de betreffende autoriteiten daaraan niet of onvoldoende meewerken.

In een recent artikel in Trouw (22 feb 2014) werd INLIA-directeur John van Tilborg daarover als volgt geciteerd: “De gezinslocaties hebben heel goed zichtbaar gemaakt dat er een grote groep onuitzetbare, uitgeprocedeerde gezinnen in ons land is. Dat is het goede nieuws: voorheen verdwenen uitgeprocedeerde gezinnen op straat. Dan werden ze opgevangen door gemeenten, kerken en particuliere organisaties. Het is heel goed dat de rijksoverheid die opvang nu heeft moeten oppakken. Nu moet de overheid nog erkennen dat er van een sluitend terugkeerbeleid geen sprake is. Er is een grote groep die niet kan vertrekken. Daar moet een oplossing voor komen”.

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer over de ‘Pilot Activeren bewoners Gezinslocaties’ d.d. 14 februari 2014

Lees ook:
19-03-13  Nieuwe kansen: verhalen uit het Transithuis
21-09-12  Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van de minister
19-01-12  Raad van Kerken bezoekt gezinsopvanglocatie Katwijk
12-01-12  UNICEF en DCI: gezinsopvanglocaties ongeschikt voor kinderen