02 augustus 2013

Ruim 5.300 vreemdelingen 'mob' in 2012

In 2012 zijn meer dan 5.300 vreemdelingen met onbekende bestemming vertrokken uit opvanglocaties van het COA en uit vreemdelingenbewaring. Dit blijkt uit cijfers die INLIA heeft opgevraagd van het COA en de DT&V.

Op 7 maart jl. heeft INLIA een verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar het COA en de DT&V gestuurd. Het doel van dit verzoek was om gegevens te verkrijgen over de aantallen asielzoekers die ‘met onbekende bestemming’ zijn vertrokken en die veelal in Nederland op straat staan.

Vanuit overheidsinstanties wordt vaak maar al te graag aangenomen dat vreemdelingen die met onbekende bestemming uit opvanglocaties of detentiecentra vertrekken, zich niet meer in Nederland ophouden. Van deze fictie wordt uitgegaan omdat één van de belangrijkste aannames van het Nederlandse terugkeerbeleid is, dat het beëindigen van voorzieningen leidt tot terugkeer naar het land van herkomst. De realiteit is echter dat deze asielzoekers voor het overgrote deel in Nederland blijven, bijvoorbeeld omdat er nog geen definitieve beslissing is genomen op hun verblijfsrechtelijke procedure, en als dak- en thuislozen in verschillende gemeenten in Nederland terechtkomen. Veel gemeenten worden aldus geconfronteerd met deze struisvogel-politiek van de Rijksoverheid en draaien voor de gevolgen hiervan op.

Om een beter beeld te krijgen van de werkelijke grootte van deze groep heeft INLIA om nadere informatie verzocht bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Uiteindelijk heeft  INLIA op 7 mei van de DT&V en op 14 mei van het COA antwoord gekregen op haar vragen over hoeveel mensen met onbekende bestemming zijn vertrokken vanuit de opvanglocaties van het COA resp. vanuit bewaring.

Het COA heeft bericht dat over het jaar 2012 in totaal 3.672 personen met onbekende bestemming uit haar opvanglocaties zijn vertrokken. Volgens de cijfers van de DT&V zijn in 2012 vanuit vreemdelingenbewaring 1.713 personen met onbekende bestemming vertrokken. Helaas houdt het registratiesysteem van de DT&V niet bij welk gedeelte van deze vreemdelingen ook asielzoeker is. Wel weet INLIA uit eigen ervaring dat het hier voor een groot deel om asielzoekers gaat. 

Deze cijfers betekenen dus dat in 2012 meer dan 5.300 personen bij de Rijksoverheid volledig uit beeld zijn verdwenen. Veel van deze vreemdelingen komen in gemeenten terecht en staan daar vaak letterlijk op straat. Zoals we ook op 9 april al schreven zijn we nog steeds ver verwijderd van een sluitend rijksbeleid, zoals dat met de gemeenten in een bestuursakkoord was afgesproken.
 

Meer informatie:
De antwoorden van het COA en de DT&V (pdf-bestand, 5 pag's)

Lees ook:
09-04-13  Jaarrapportage Vreemdelingenketen 2012 gepubliceerd
15-03-12  Gemiddeld 5000 ex-asielzoekers per jaar 'met onbekende bestemming'