17 juli 2013

Klacht PKN tegen de Staat door ECSR ontvankelijk verklaard

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft de klacht die de PKN bij het comité tegen de Nederlandse Staat had ingediend, op 1 juli 2013 ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de zaak nu inhoudelijk behandeld kan gaan worden..

De klacht, die in januari van dit jaar via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) is ingediend, gaat over de vraag of Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door onderdak, voedsel en kleding te onthouden aan mensen zonder de juiste papieren. De Nederlandse staat baseert dat beleid op de Koppelingswet, die ongedocumenteerden uitsluit van voorzieningen. De Protestantse Kerk vindt dat een schending van de mensenrechten, en heeft daarom deze klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat namens de Raad van Europa toezicht houdt de naleving van de mensenrechten door de bij de Raad aangesloten landen. Het comité komt in september weer bijeen.

De scriba van het moderamen van de generale synode van de PKN, dr Arjan Plaisier, is blij met deze beslissing van het comité, waarin hij een erkenning ziet van de positie van de kerken in Europa, die opkomen voor de waardigheid van kwetsbare mensen die op straat zijn gezet. In zijn 'Commentaar bij de Tijd' formuleert hij het op 9 juli als volgt:
“...De kerk keert zich niet tegen overheden. De kerk gaat ook niet op de stoel van de overheid zitten. De kerk gaat ook niet over de vraag wie wel of niet een status krijgen. Maar de kerk dient wel op te komen voor mensen in de marge. De beschaving wordt afgemeten aan de vraag hoe om wordt gegaan met de wees, de weduwe en de vreemdeling, zo leren we uit de Bijbel. De menselijkheid staat op het spel. Dan kan de kerk niet zwijgen. Dan moet ze spreken, in Gods naam. Desnoods door een klacht.” 

Het advocatenkantoor Fischer in Haarlem, dat de klacht opstelde, was ook betrokken bij een eerdere procedure namens Defence for Children International, die ging om het niet op straat mogen zetten van kinderen. Het ECSR bepaalde daarin al eerder dat het op straat zetten van asielzoekers met minderjarige kinderen in strijd is met het Europees Sociaal Handvest. In september 2012 bepaalde ook de Hoge Raad dat het op straat zetten van kinderen inhumaan en onrechtmatig is.


Meer informatie:
Het bericht d.d. 8 juli 2013 op de site van de PKN
Het Commentaar bij de Tijd van dr Plaisier d.d. 9 juli 2013, ook op de site van de PKN
De volledige tekst van de klacht van PKN/CEC bij het ECSR d.d. 17 jan 2013 no 90/2013 (download Engelstalig pdf-bestand, 9 pag’s)
De reactie van de Nederlandse regering op de klacht, als verwoord in een brief aan het ECSR d.d. 3 mei 2013 (Engelstalig pdf-bestand, 4 pag's)

Lees ook:
08-02-13  PKN klaagt Nederland aan bij de Raad van Europa
21-09-12  Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van de minister
 

Dossier Recht op opvang