26 april 2012

Hoger beroep vreemdelingenbewaring Somaliërs ingetrokken

Hoger beroep vreemdelingenbewaring Somaliërs ingetrokken
Minister Leers heeft het hoger beroep in de zaak van de bewaring van een groep Somaliërs ingetrokken. Deze groep, die betrokken was bij het eerste tentenkamp*) eind november vorig jaar bij het aanmeldcentrum Ter Apel, was op grond van een uitspraak van de Rechtbank Groningen in december vrijgelaten uit vreemdelingenbewaring en tegen die uitspraak was de minister aanvankelijk in hoger beroep gegaan.

De rechtbank was tot zijn beslissing gekomen omdat er geen zicht op uitzetting binnen redelijke termijn was en dan is het niet geoorloofd vreemdelingen nog langer in bewaring te houden. Bij de behandeling van het hoger beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de minister nadere vragen gesteld. In antwoord daarop schrijft de minister dat “verwijderingen moeilijk te realiseren blijken te zijn.” Om die reden zijn meerdere geplande uitzettingsvluchten afgezegd omdat “voor die verwijderingen niet de noodzakelijke randvoorwaarden [konden] worden gevonden om daadwerkelijk een gedwongen verwijdering naar Noord-Somalië te realiseren”.

En aangezien gedwongen uitzettingen naar Noord-Somalië niet mogelijk zijn en Mogadishu en de rest van Centraal- en Zuid-Somalië ook als gevaarlijke gebieden worden beschouwd (zie het ambtsbericht van 29 feb 2012) is in de praktijk gedwongen terugkeer naar heel Somalië bijkans onmogelijk. Door nu het hoger beroep bij de Raad van State in te trekken voorkomt de minister echter dat er jurisprudentie wordt gecreëerd, op grond waarvan hij niet anders zou kunnen dan aan de betrokken 16 Somaliërs een asiel-status danwel een verblijfsvergunning op grond van het buiten-schuld criterium te verstrekken.

De betrokken Somaliërs hebben recht op een schadevergoeding van € 1.280 per persoon voor de periode dat ze onrechtmatig in vreemdelingenbewaring hebben vastgezeten. De IND heeft ze ondergebracht in de VBL te Vught. Een structurele oplossing voor deze groep blijft echter nog steeds uit.

Inmiddels hebben kamerleden op 20 april jl. schriftelijke vragen gesteld, waarin onder andere wordt gevraagd of de minister nu de uitzettingen van alle Somaliërs opschort en of hij in geval van Somalische gezinnen met kinderen bereid is “ruimhartig te bezien of aan hen alsnog asiel verleend kan worden, met het oog op de nog immer slechte veiligheidssituatie in Somalië en de mogelijke worteling van de kinderen in Nederland”.


*) Na dit eerste tentenkamp was er eind december 2011 in Ter Apel een tweede tentenkamp van Somaliërs, dat veel meer media-aandacht heeft gekregen; de betrokkenen in deze tweede groep zijn opnieuw in de asielprocedure opgenomen.


Meer informatie:
De brief van de IND aan de RvS d.d. 17 april 2012 waarbij het hoger beroep wordt ingetrokken
De schriftelijke vragen van de leden Van Dam, Gesthuizen, Dibi, Schouw en Voordewind d.d. 20 april 2012

Zie ook:
01-03-12  Nieuw ambtsbericht Somalië verschenen
19-12-11  Demonstrerende Somaliërs onterecht in vreemdelingenbewaring

Meer informatie is te vinden in ons Dossier Somalië.