20 maart 2012

Veel kritiek op 'illegalenjacht' omwille van het quotum

Vertegenwoordigers van kerken en gemeenten maar ook van de politievakbond ACP hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de afspraak dat de Vreemdelingenpolitie dit jaar 4.800 illegalen moet overdragen aan de Dienst Terugkeer & Vertrek. Op 6 maart jl. maakten de ministers Leers en Opstelten bekend een convenant te hebben gesloten met de Raad van Korpschefs over ‘intensivering van het vreemdelingentoezicht’.

Geesje Werkman van Kerk in Actie zegt te vrezen dat de politie nu zal gaan posten op plaatsen waar veel illegalen komen, zoals diaconale hulpinstanties in de grote steden, om het quotum te halen: “dat moet ook wel, want er zijn geen 4800 criminele ongedocumenteerde vreemdelingen te vinden”. De minister heeft in eerdere overleggen met vertegenwoordigers van (de Raad van) kerken meerdere malen verzekerd dat hij de strafbaarstelling van illegaal verblijf niet zou gebruiken voor het oppakken van uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden. Het zou alleen maar dienen om criminele vreemdelingen aan te kunnen pakken. De waarde van die toezegging door de minister wordt door Kerk in Actie ernstig betwijfeld, nu zwart op wit staat dat de politie zich ook “richt op asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd en op andere vreemdelingen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en dus illegaal in Nederland zijn”.

De voorzitter van de politiebond ACP, Gerrit van de Kamp verbaast zich over het instellen van een illegalenquotum, terwijl eerder de bonnenquota juist waren afgeschaft. “We worden overspoeld met prioriteiten als dierenpolitie, wietplantages en kinderpornoteams, zonder dat we daarvoor mensen krijgen. En nu dit weer”.
Van de Kamp vraagt zich ook af: “Draagt dit allemaal wel echt bij aan de veiligheid? (…) Er zijn groepen die gezien de omstandigheden in hun land niet uitgezet kunnen worden, en als die geen crimineel gedrag vertonen, is wel de vraag: heeft het zin die mensen aan te houden en binnen te brengen?”

Burgemeester Jos Wienen van Katwijk, voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt: “kijk uit dat je geen heksenjacht krijgt op heel kwetsbare mensen”.

Diverse kamerleden hebben minister Leers al om tekst en uitleg gevraagd. In antwoord op vragen van het programma Nieuwsuur verklaarde de minister letterlijk:
Wij gaan niet zeg maar op jacht naar illegalen in de zin van en nu gaan we nou eens even een stevig robbertje met alle illegalen vechten, maar we gaan ze wel oppakken”.


Meer informatie:
Bericht "Kerk in Actie vreest jacht op ongedocumenteerden"  op de site van Kerk in Actie d.d. 20 maart 2012
De uitzending van Nieuwsuur van 19 maart 2012
Nieuwsbericht "Politie verscherpt controle op illegalen", op Rijksoverheid.nl d.d. 6 maart 2012, met daarbij een link naar het document 'Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012-2014'.
Kamervragen ingediend door de heer Voordewind e.a. op 21 maart 2012