17 januari 2012

Gemeentelijke stageplaats voor 'illegale' jongere

Gemeentelijke stageplaats voor 'illegale' jongere
De Gemeente Anna Paulowna bood in het najaar van 2011 een stageplaats aan een 17-jarige jongen zonder verblijfsvergunning, die bezig is met een opleiding juridische dienstverlening. De gemeente verzet zich daarmee tegen het beleid van minister Kamp, die het ‘illegale’ jongeren niet mogelijk wil maken hun opleiding met een stage af te ronden..

De gemeente Hollands Kroon (waarin Anna Paulowna na een fusie inmiddels is opgegaan) riskeert door het aanbieden van de stageplek een boete van € 8.000 van de Arbeidsinspectie. Zonodig zal die boete worden betaald uit het zogenaamde ‘Stoutfonds’, dat speciaal is opgericht om werkgevers die stages aan jongeren zonder verblijfsvergunning bieden te steunen.

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de Kamerleden Van der Ham en Koser Kaja (D66) blijkt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daarin gesteund door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, volhardt in zijn standpunt dat ‘stage’ valt onder ‘arbeid’ en “het kabinet wil het niet mogelijk maken dat mensen die illegaal in Nederland verblijven op legale wijze arbeid kunnen verrichten”. En de minister vindt het bovendien ”ongepast dat personen of instellingen wetsovertreding uitlokken door het vergoeden van boetes”.

Maar, zoals eerder gezegd (zie ons bericht van 21 okt jl.) is het de minister zelf die het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind schendt en bovendien de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer negeert. De al in juni 2011 aangenomen motie Van Hijum cs vraagt de regering te regelen dat jongeren, op grond van hun in het IVRK vastgelegde recht op onderwijs (art. 28, eerste lid, sub b), een stage kunnen volgen om daarmee hun beroepsopleiding met een reguliere kwalificatie af te ronden.

Ook het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft minister Leers, naar aanleiding van al eerder gestelde kamervragen over stages voor ongedocumenteerde vreemdelingen, er in een brief d.d. 26 mei 2011 op gewezen dat Nederland volgens het Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten verplicht is secundair en beroepsonderwijs 'algemeen beschikbaar en voor allen toegankelijk' te maken. Het NJCM wijst in haar brief ook op de aanbeveling d.d. 19 nov 2010 van het VN Comité dat toezicht houdt op naleving van het eerder genoemde verdrag: "het Comité stelde dat Nederland passende maatregelen dient te treffen om ervoor te zorgen dat 'ongedocumenteerde jongeren die ervoor kiezen om een beroepsopleiding te volgen, hun stage kunnen afronden'. Het Comité achtte het zorgelijk dat wegens regels omtrent het verkrijgen van een werkvergunning dit momenteel niet mogelijk is."


Meer informatie:
'Arbeidsinspectie ontdekt geheime stageplek' (bericht d.d. 13-01-12 van het VARA-programma De Ombudsman)
Anna Paulowna als eerste met stageplaats voor illegaal' (bericht d.d. 13-01-12 van het Noordhollands Dagblad)
Beantwoording Kamervragen over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren d.d. 13-01-12
Brief van het NJCM aan de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 26-05-11

Zie ook:
21-10-11  Minister negeert Kamermeerderheid en schendt Kinderrechtenverdrag