22 juli 2011

CRvB: koppelingswet niet van toepassing op kinderbijslag

De Centrale Raad van Beroep heeft op 15 juli 2011 uitgesproken dat ook gezinnen met kinderen die vanwege de koppelingswet zijn uitgesloten van voorzieningen toch recht hebben op kinderbijslag. Dat betekent dat ook asielzoekers met minderjarige kinderen die geen andere voorziening hebben hiervoor in aanmerking kunnen komen als zij een zekere periode rechtmatig verblijf hebben gehad..

Het moet hierbij gaan om gezinnen met kinderen die “voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven, waarvan in ieder geval een zekere tijd rechtmatig”, en “inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zijn.”

De Raad “acht de in artikel 6 lid 2 van de Algemene Kinderbijslagwet neergelegde algemene uitsluiting van het recht op kinderbijslag op grond van hun verblijfsstatus [in dergelijke gevallen] geen evenredig middel om de doelstelling van de koppelingswetgeving te bereiken.” De Raad acht het uitsluiten van vreemdelingen van de overige sociale voorzieningen in zijn algemeenheid wel geoorloofd.
 
Het recht op gebruik van sociale voorzieningen is gekoppeld aan rechtmatig verblijf, vandaar de term ‘koppelingswet’. Volgens Defence for Children, die namens de ouders mede deze procedure bij het CRvB heeft gevoerd, is het een schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) om kinderen uit te sluiten van kinderbijslag omdat hun ouders geen rechtmatig verblijf hebben.

De Raad heeft in deze gevallen nu voor het eerst het koppelingsbeginsel terzijde geschoven en baseert zich daarbij mede op art. 8 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), dat het recht op gezins- en privéleven garandeert. De Raad overweegt letterlijk:
Hoewel de Nederlandse staat bedoelde personen niet tot zijn grondgebied heeft toegelaten, heeft hij welbewust aanvaard dat zij gedurende een geruime tijd in Nederland verblijven. Naast artikel 8 van het EVRM voortvloeiende zorgplicht om het recht op privé- en gezinsleven te beschermen, heeft de Nederlandse staat ook welbewust een zekere, uit het IVRK voortvloeiende zorgplicht ten opzichte van de kinderen van deze personen op zich genomen. Dit geldt in het bijzonder voor die gevallen waarin het verblijf zo langdurig is dat het gezin een duurzame band met Nederland heeft kunnen opbouwen en inmiddels onderdeel uitmaakt van de Nederlandse samenleving.”

Deze uitspraak betekent dus dat ook asielzoekers met minderjarige kinderen die geen andere voorziening hebben in aanmerking kunnen komen voor kinderbijslag, als zij een zekere periode van rechtmatig verblijf hebben gehad. Hiervoor kunnen zij een aanvraag indienen, eventueel ook met  terugwerkende kracht, bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 

Op de website van De Rechtspraak vindt u de volledige uitspraak van de CRvB (LJN-nr BR1905, zaaknr 08/6595 AKW) d.d. 15-07-2011.

Zie voor meer informatie het bericht 'Kinderbijslag nu ook voor ongedocumenteerde ouders'  op de site van Defence for Children.

Andere relevante uitspraken van de CRvB:
31-05-11  CRvB: Amsterdam dient Ghanese moeder en kind op te vangen
19-11-10  CRvB: kinderrechtenverdrag beschermt tegen uitsluiting
23-04-10  CRvB: recht op opvang op basis van art. 8 EVRM