10 november 2010

Toch uitzettingsstop Somalië

Vanwege de slechte veiligheidssituatie wordt voorlopig niet naar Somalië verwijderd. Dit valt o.a. af te leiden uit een mededeling namens de minister voor Immigratie en Asiel in een recente bewaringszaak bij de rechtbank Den Bosch.  

Letterlijk gaf de procesvertegenwoordiger van de minister voor Immigratie en Asiel (aangeduid als 'verweerder') in deze zaak het volgende aan:

"Desgevraagd heeft verweerder ter zitting uiteengezet dat de veiligheidssituatie in Mogadishu, via welke plaats verwijdering naar Somalië plaatsvindt, precair is. In verband hiermee heeft verweerder onlangs besloten tijdelijk geen vreemdelingen naar Somalië te verwijderen. De tijdelijkheid van deze belemmering tot verwijdering is niet zozeer gelegen in de verwachting dat de veiligheidssituatie op korte termijn zal verbeteren, als wel in de noodzaak van verweerder zich te beraden over de gevolgen van de recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake die situatie. Verweerder heeft erkend dat niet kan worden uitgesloten dat het beraad tot uitkomst kan hebben dat verwijdering ook gedurende langere termijn aan verwijdering naar Somalië in de weg staat (sic). Over het tijdsbestek waarbinnen verweerder verwacht dit beraad te hebben afgerond, heeft hij evenwel geen mededeling kunnen doen.''

Aldus kondigt de minister een uitzettingsstop aan omdat hij zich eerst wil beraden op de consequenties van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2010, waarin werd aangegeven dat de veiligheidssituatie in Mogadishu ronduit slecht is.

Waarom de minister nu pas overgaat tot een uitzettingsstop, is volstrekt onduidelijk. Immers, de uitspraak van de Raad van State dat het onveilig is in Mogadishu dateert reeds van januari van dit jaar. De minister had dus eigenlijk vanaf die datum al een uitzettingsstop behoren aan te kondigen. In plaats daarvan is de minister, naar nu blijkt ten onrechte, nog ruim een half jaar door gegaan met het op straat zetten, in bewaring plaatsen, en uitzetten van Somalische asielzoekers, wetende dat het te onveilig is in Mogadishu voor asielzoekers om naar terug te keren. De wil van de minister om koste wat het kost uit te zetten, lijkt hier, net als in het geval van Irak, te prevaleren boven het respecteren van fundamentele mensenrechten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van Rechtbank Den Bosch van 20 oktober 2010 (pdf-bestand).

Zie ook:
25-10-10  Rechtbank Den Bosch: uitzetting via Mogadishu is te onveilig
29-01-10  Raad van State: toch status voor Somalische uit Mogadishu

Voor meer berichten zie het Dossier Somalië,