• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst zonder beheer


Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting INLIA en de lokale stichting voor Noodopvang in …


I Doelstelling

1 De doelstelling van de samenwerking is het verlenen van noodopvang van tijdelijke aard aan vreemdelingen die voldoen aan de onder II.1 genoemde criteria en voor wie geen andere opvangmogelijkheden bestaan.


II Doelgroep

1 De volgende groepen dakloze vreemdelingen komen, conform afspraken met de gemeente …., voor noodopvang in aanmerking:

A. Legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die verstoken zijn van voorzieningen van Rijkswege. Zie bijlage 1 voor een toelichting.

B. Vreemdelingen die actief en controleerbaar meewerken aan hun vertrek uit Nederland na definitieve afwijzing van hun aanvraag om toelating maar dit niet binnen de door de rijksoverheid gestelde termijn kunnen realiseren en daardoor buiten de voorzieningen van rijkswege komen te vallen.

C. Vreemdelingen voor wie het voor het gemeentebestuur op humanitaire gronden onacceptabel is dat zij buiten enige vorm van opvang verblijven.

2 Prioriteitsstelling vindt plaats op grond van humanitaire overwegingen. Zo zullen bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, ernstig zieken, alleenstaande vrouwen, etc. voorrang krijgen bij de toewijzing van opvangplaatsen.

3 Opvang kan slechts plaatsvinden gedurende de periode waarin de vreemdeling voldoet aan de onder II.1 genoemde criteria, en heeft derhalve een tijdelijk karakter. Bij binnenkomst tekent de vreemdeling een verklaring waarin hij/zij aangeeft volledige medewerking te verlenen aan zijn/haar vertrek uit de opvanglocatie op het moment dat door de Stichting INLIA wordt vastgesteld dat hij/zij niet meer aan de criteria voldoet.


III Taken Stichting INLIA

1 Op basis van de gemaakte afspraken verwijst de Stichting INLIA mensen naar de opvanglocatie en zal zij ook besluiten wanneer de verwijzing komt te vervallen.

2 Verzoeken om opvang kunnen uitsluitend bij de Stichting INLIA worden ingediend, bij voorkeur telefonisch. INLIA toetst of de betreffende personen aan de criteria genoemd onder II.1 voldoen.

3 Gedurende de periode dat de mensen opgevangen worden volgt de Stichting INLIA het verloop van de juridische procedure. Indien de Stichting INLIA constateert dat iemand niet meer aan de opvangcriteria voldoet, geeft zij schriftelijk door aan de opvanglocatie dat de opvangverwijzing vervalt.

4 Indien mensen zich in het terugkeertraject bevinden, volgt INLIA nauwkeurig het verloop van het terugkeertraject. Hiertoe onderhoudt INLIA intensief contact met de IOM en eventuele andere betrokken organisaties.

5 De Stichting INLIA verstrekt per cliënt basisgegevens uit o.a. het (juridische) dossier aan de opvanglocatie middels het F2 formulier (zie bijlage 2). De Stichting INLIA zal de opvanglocatie van (juridisch) relevante ontwikkelingen in kennis stellen.


6 INLIA levert – uitzonderingen daargelaten – geen juridische (proces)ondersteuning aan de vreemdelingen die in de noodopvang verblijven. Hiertoe dienen zij zich te wenden tot hun advocaat of rechtshulpverlener of tot Vluchtelingenwerk.

7 De Stichting INLIA houdt een landelijk registratiesysteem bij voor mensen die worden opgevangen, om het risico te voorkomen dat iemand uit de ene locatie wordt gezet en vervolgens door de andere opvanglocatie wordt opgenomen.

8 De Stichting INLIA legt periodiek verantwoording af voor het doorverwijzingsbeleid. Hierbij wordt aangegeven welke categorieën zijn doorverwezen naar de opvanglocatie en de resultaten.

9 De Stichting INLIA draagt zorg voor de instelling van een provinciaal of regionaal overleg.


IV Taken lokale stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen …

1 De lokale stichting draagt zorg voor het opzetten van een bestuur, een coördinatieteam, een vrijwilligerspool en de plaatsing van leerplichtige kinderen in het onderwijs.

2 De lokale stichting draagt zorg voor de huisvesting. In eerste instantie zal gepoogd worden huisvesting gratis ter beschikking gesteld te krijgen via woningcorporaties, woonzorg Nederland en lokale gemeenten (lege panden, scholen, etc.)

3 De lokale stichting stelt huisregels op voor de opvanglocatie (zie concept, bijlage 3).

4 De lokale stichting is gericht op de zorgtaken. Het biedt onderdak, voeding en zorg aan dakloze asielzoekers die door de Stichting INLIA worden doorverwezen en door de lokale stichting noodopvang worden geplaatst.

5 De lokale stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor juridische procedures. Anderzijds dienen de zorgtaken geen belemmering te vormen voor de voortgang van juridische procedures.

6 Op het moment dat INLIA doorverwijst, bepaalt de lokale stichting of de betreffende personen daadwerkelijk worden geplaatst.

7 Mensen die opgevangen worden krijgen op de opvanglocatie een intakegesprek met uitleg over de huisregels, de grond van de opvangverlening en het karakter van de opvang.

8 Indien de opvangverwijzing van de Stichting INLIA vervalt, is het de verantwoordelijkheid van de lokale stichting de betreffende personen hiervan in kennis te stellen en hen op de gevolgen hiervan te wijzen.

9 De beslissing over een daadwerkelijke beëindiging van de opvang en de uitvoering van een dergelijke beslissing ligt bij de lokale stichting.

10 De lokale stichting legt periodiek verantwoording af middels een jaarverslag aan de subsidiegever. De Stichting INLIA ontvangt hiervan een afschrift.

11 De lokale stichting maakt afspraken met lokale eerstelijnszorg. De kosten zijn te declareren conform de regeling Stichting Koppeling bij het medisch netwerk voor onverzekerde vreemdelingen in de eigen regio.


V Financiën

1 Er dient een begroting te worden opgesteld. Hiervoor zijn richtlijnen aanwezig bij de Stichting INLIA.

2 Het lokale samenwerkingsverband voor noodopvang betaalt de Stichting INLIA een bedrag van 1,14 Euro per persoon per dag voor de door de Stichting INLIA gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
VI Eventuele aanvullingen t.a.v. de specifieke lokale omstandigheden