• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Samenw.overeenk. met professioneel beheer 

Samenwerkingsovereenkomst met beheer

Samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting INLIA en het lokale samenwerkingsverband voor noodopvang te …

I Doelstelling

1 De doelstelling van de samenwerking is het verlenen van noodopvang van tijdelijke aard aan vreemdelingen die voldoen aan de onder II.1 genoemde criteria en voor wie geen andere opvangmogelijkheden bestaan.


II Doelgroep

1 De volgende groepen dakloze vreemdelingen komen, conform afspraken met de gemeente …, voor noodopvang in aanmerking:

A. Legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die verstoken zijn van voorzieningen van Rijkswege. Zie bijlage 1 voor een toelichting.

B. Vreemdelingen die actief en controleerbaar meewerken aan hun vertrek uit Nederland na definitieve afwijzing van hun aanvraag om toelating maar dit niet binnen de door de rijksoverheid gestelde termijn kunnen realiseren en daardoor buiten de voorzieningen van rijkswege komen te vallen.

C. Vreemdelingen voor wie het voor het gemeentebestuur op humanitaire ! gronden onacceptabel is dat zij buiten enige vorm van opvang verblijven. "

2 Prioriteitsstelling vindt plaats op grond van humanitaire overwegingen. Zo zullen bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, ernstig zieken, alleenstaande vrouwen, etc. voorrang krijgen bij de toewijzing van opvangplaatsen.

3 Opvang kan slechts plaatsvinden gedurende de periode waarin de vreemdeling voldoet aan de onder II.1 genoemde criteria, en heeft derhalve een tijdelijk karakter. Bij binnenkomst tekent de vreemdeling een verklaring waarin hij/zij aangeeft volledige medewerking te verlenen aan zijn/haar vertrek uit de opvanglocatie op het moment dat door de Stichting INLIA wordt vastgesteld dat hij/zij niet meer aan de criteria voldoet.


III Taken Stichting INLIA

1 Op basis van de gemaakte afspraken verwijst de Stichting INLIA mensen naar de opvanglocatie en zal zij ook besluiten wanneer de verwijzing komt te vervallen.

2 Verzoeken om opvang kunnen uitsluitend bij de Stichting INLIA worden ingediend, bij voorkeur telefonisch. INLIA toetst of de betreffende personen aan de criteria genoemd onder II.1 voldoen.

3 Gedurende de periode dat de mensen opgevangen worden volgt de Stichting INLIA het verloop van de juridische procedure. Indien de Stichting INLIA constateert dat iemand niet meer aan de opvangcriteria voldoet, geeft zij schriftelijk door aan de opvanglocatie dat de opvangverwijzing vervalt.

4 Indien mensen zich in het terugkeertraject bevinden, volgt INLIA nauwkeurig het verloop van het terugkeertraject. Hiertoe onderhoudt INLIA intensief contact met de IOM en eventuele andere betrokken organisaties.

5 De Stichting INLIA verstrekt per cliënt basisgegevens uit o.a. het (juridische) dossier aan de opvanglocatie middels het F2 formulier (zie bijlage 2). De Stichting INLIA zal de opvanglocatie van (juridisch) relevante ontwikkelingen in kennis stellen.


6 INLIA levert – uitzonderingen daargelaten – geen juridische (proces)ondersteuning aan de vreemdelingen die in de noodopvang verblijven. Hiertoe dienen zij zich te wenden tot hun advocaat of rechtshulpverlener of tot Vluchtelingenwerk.

7 De Stichting INLIA houdt een landelijk registratiesysteem bij voor mensen die worden opgevangen, om het risico te voorkomen dat iemand uit de ene locatie wordt gezet en vervolgens door de andere opvanglocatie wordt opgenomen.

8 De Stichting INLIA legt periodiek verantwoording af voor het doorverwijzingsbeleid. Hierbij wordt aangegeven welke categorieën zijn doorverwezen naar de opvanglocatie en de resultaten.

9 De Stichting INLIA draagt zorg voor de instelling van een provinciaal of regionaal overleg.


IV Taken lokale samenwerkingsverband voor noodopvang

1 Het lokale samenwerkingsverband draagt zorg voor het opzetten van een rechtspersoon. Tevens draagt het lokale samenwerkingsverband zorg voor het opzetten van een platform, een bestuur, een coördinatieteam, en een vrijwilligerspool.

2 Het lokale samenwerkingsverband huurt opvangplaatsen in bij … BV. …. BV draagt zorg voor voeding en voorzieningen aan dakloze vreemdelingen die door de Stichting INLIA worden doorverwezen en door de lokale stichting noodopvang worden geplaatst. Dit zal plaatsvinden op basis van een contract tussen …. BV en de lokale stichting.

3 Het lokale samenwerkingsverband draagt zorg voor de toegang tot onderwijs voor in ieder geval alle leerplichtige kinderen die in de opvangvoorziening verblijven. Ook draagt het lokale samenwerkingsverband zorg voor de toegang tot de gezondheidszorg voor de bewoners. Het lokale samenwerkingsverband organiseert kinderactiviteiten (naschoolse opvang e.d.) en draagt zorg voor vrijwilligers bij de ondersteuning van activiteiten in de opvangvoorziening.

4 Het lokale samenwerkingsverband draagt geen verantwoordelijkheid voor juridische procedures. Anderzijds dienen de zorgtaken geen belemmering te vormen voor de voortgang van juridische procedures.

5 Op het moment dat INLIA doorverwijst, bepaalt het lokale samenwerkingsverband of de betreffende persoon of personen daadwerkelijk wordt/worden geplaatst.

6 Mensen die opgevangen worden krijgen op de opvanglocatie een intakegesprek met uitleg over de huisregels, de grond van de opvangverlening en het karakter van de opvang.

7 Indien de opvangverwijzing van de Stichting INLIA vervalt, is het de verantwoordelijkheid van het lokale samenwerkingsverband de betreffende personen hiervan in kennis te stellen en hen op de gevolgen hiervan te wijzen.

8 De beslissing over een daadwerkelijke beëindiging van de opvang en de uitvoering van een dergelijke beslissing ligt bij het lokale samenwerkingsverband. Een dergelijke beslissing kan genomen worden indien door INLIA is vastgesteld dat betrokkene niet meer aan de criteria onder II.1 voldoet, indien betrokkene zich niet aan de huisregels houdt, of indien er zich een zeer bijzondere omstandigheid voordoet (bijvoorbeeld een sluiting van de opvanglocatie).

9 Het lokale samenwerkingsverband legt periodiek verantwoording af middels een jaarverslag aan de subsidiegever. De Stichting INLIA ontvangt hiervan een afschrift.


10 Het lokale samenwerkingsverband maakt afspraken met lokale eerstelijnszorg. De kosten zijn te declareren conform de regeling Stichting Koppeling bij het medisch netwerk voor onverzekerde vreemdelingen in de eigen regio.


V Financiën

1 Er dient een begroting te worden opgesteld. Hiervoor zijn richtlijnen aanwezig bij de Stichting INLIA.

2 Het lokale samenwerkingsverband voor noodopvang betaalt de Stichting INLIA een bedrag van 1,14 Euro per persoon per dag voor de door de Stichting INLIA gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.


VI Eventuele aanvullingen t.a.v. de specifieke lokale omstandigheden


Plaats: Groningen Plaats: _______________________

Datum: _____________________ Datum: _______________________

Voor INLIA Voor Stichting Noodopvang

Naam: _____________________ Naam: _______________________


Handtekening: ____________________ Handtekening: _______________________

Bijlage 1

Toelichting op doelgroep A

De volgende groepen legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen komen voor noodopvang in aanmerking:

1 Vreemdelingen die een herhaalde asielprocedure hebben lopen en op grond hiervan legaal in Nederland verblijven. Ook wanneer alleen een afspraak is gemaakt met de IND om een herhaalde asielaanvraag in te dienen of wanneer de zaak in het Aanmeldcentrum is afgedaan en nog wel beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening zijn ingediend kan een opvangverwijzing plaatsvinden. Dit kan alleen indien de Stichting INLIA tijdens de behandeling van het opvangverzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden (nova) waardoor het aannemelijk is dat de herhaalde asielaanvraag daadwerkelijk in behandeling genomen zal worden.
2 Mensen die legaal in Nederland verblijven als gevolg van het indienen van een aanvraag om een verblijfsvergunning op reguliere gronden, mits er sprake is van voldoende gronden om de betreffende procedure te voeren.
3 Dublinclaimanten die nog in afwachting zijn van de daadwerkelijke overdracht aan het land welke verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling van hun asielverzoek.
4 Asielzoekers die geen opvang hebben omdat hun asielverzoek in het AC is afgedaan, maar voor wie wel beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank zijn ingediend.