• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


21-03-18 - 'Uitzettingen naar Afghanistan volstrekt onverantwoord'

Vlag_afghanistan-thumb
Oproep van 9 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties na uitspraak Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag in een uitspraak dat, hoewel de veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel "zorgelijk" is, Afghaanse asielzoekers geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Als gevolg van deze uitspraak dreigt de staatssecretaris de Afghanen wier verzoek is afgewezen op korte termijn uit te zetten naar Afghanistan. Een coalitie van 9 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van deze uitspraak. Zij benadrukken dat uitzettingen naar Afghanistan levensgevaarlijk zijn, en dat het volstrekt onverantwoord is om hier mee door te gaan.

19-02-18 - Oproep aan Hongarije: trek omstreden wetsvoorstel in

Vlag_hongarije-thumb
250 organisaties tekenen solidariteitsverklaring met Hongaarse NGO's

Ruim 250 organisaties roepen de regering van Hongarije op een wetsvoorstel in te trekken dat onafhankelijke NGO's de mond snoert en een regelrechte aanval vormt op het werk van Amnesty International, het Helsinki Comité en anderen. Organisaties die 'migratie steunen' zouden volgens die wet onder controle komen van de nationale veiligheidsdienst en toestemming van de regering behoeven om hun werk te kunnen doen.

07-02-18 - IND dient authentieke documenten van ambassades serieus te nemen

Vrouwe_justitia_beeld-thumb
Enkele recente uitspraken van rechtbanken dragen de IND op door ambassades afgegeven identiteitsdocumenten serieus te nemen. Het volkenrecht bepaalt dat soevereine staten zelf bepalen wie hun onderdanen zijn.


15-01-18 - Raad van State: geen uitzonderlijk gevaarlijke situatie in Libië

Rvs_logo-thumb
Op 4 januari 2018 kwam de langverwachte uitspraak van de Raad van State in een zaak die al op 19 oktober 2017 ter zitting was behandeld. De Afdeling komt tot het oordeel dat er in Libië geen sprake is van een uitzonderlijk gevaarlijke veiligheidssituatie en wijkt daarmee af van de uitspraak van het Britse Upper Tribunal van 28 juni 2017.


19-12-17 - Herhaalde oproep tot uitzettingsstop Afghanistan

Vlag_afghanistan-thumb
Kamermotie voor besluit- en vertrekmoratorium verworpen

Een coalitie van negen vluchtelingen-,  mensen- en kinderrechtenorganisaties heeft opnieuw een klemmend beroep op de staatssecretaris en de Tweede Kamer gedaan om Afghaanse vluchtelingen te beschermen en niemand meer uit te zetten. Een motie van die strekking is echter door de Tweede Kamer verworpen.


30-11-17 - Toepassing tienjaren-beleid voor 1F-ers

Tweede_kamer_zetel-thumb
Voor asielzoekers aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen wegens verdenking van oorlogsmisdaden, maar die ook niet veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, geldt sinds 2009 een zogenaamd tienjaren-beleid. INLIA heeft met een beroep op de WOB gevraagd hoe vaak dit beleid daadwerkelijk is toegepast.


28-11-17 - VN Veiligheidsraad: Afghanistan is een land in oorlog

Logo_vn_veiligheidsraad-thumb
Onlangs heeft de VN Veiligheidsraad vastgesteld dat Afghanistan opnieuw een land in oorlog is. Dit baseert de Raad o.a. op een forse toename van het aantal oorlogsgewonden.


05-10-17 - 'Stop uitzettingen naar onveilig Afghanistan'

Amnesty_international_logo-thumb
Amnesty International samen met zeven andere mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op onmiddellijk te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan.


03-10-17 - DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen

Hand_met_paspoort-thumb
Paspoortvereiste bij medische aanvraag ondergraaft uitspraak Europees Hof

De Dienst Terugkeer & Vertrek misbruikt zijn positie door vreemdelingen in het kader van een onderzoek naar toegankelijkheid van medische zorg een dubieuze verklaring omtrent hun paspoort te laten ondertekenen. Door het stellen van een paspoortvereiste wordt het voor veel vreemdelingen met ernstige medische klachten onmogelijk gemaakt uitstel van vertrek aan te vragen.


23-08-17 - IND gebruikt informatie van sociale media als bewijs

Facebook-like_zpszniov66a-1-thumb
De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakt gebruik van sociale media in de zoektocht naar 'belastende informatie' die het bewijs zou kunnen zijn van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. De Rechtbank Middelburg heeft in een uitspraak van 8 augustus jl. de IND echter teruggefloten: sociale media zijn niet te beschouwen als 'objectieve bron'.


09-08-17 - Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017

Detentiecentrum_zeist-thumb
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van INLIA.


27-07-17 - Raad van State: Bureau Medische Advisering is niet onpartijdig

Stethoscoop-thumb
De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet als onpartijdig beschouwd kan worden. Deze uitspraak wordt gebaseerd op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 jaar geleden, waarin werd geoordeeld dat experts die in dienst zijn van de overheid niet onpartijdig zijn. 
 

20-07-17 - Wijziging beleid verblijfsrecht ouder bij Nederlands kind

Ministerie_van_v_j_logo-thumb
Het EU Hof van Justitie deed onlangs een belangwekkende uitspraak over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.


21-06-17 - Rechtbank Rotterdam doet bizarre uitspraak

Rechtbank_rotterdam-thumb
'Door ambassade verstrekt reisdocument maakt identiteit en nationaliteit niet aannemelijk'

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in de zaak van een opvolgende aanvraag van een asielzoeker uit de Democratische Republiek Congo dat een door de ambassade recentelijk afgegeven Laissez-Passer niets zegt over de identiteit en nationaliteit van deze asielzoeker. Volgens de rechtbank is een tijdelijk reisdocument geen nationaliteitsverklaring.


16-06-17 - Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst

Detentiecentrum_zeist-thumb
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft INLIA cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 34% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.


24-04-17 - 'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'

Vlag_afghanistan-thumb
Kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden noodklok

Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.


06-04-17 - Ook Tunesië niet zonder meer een veilig land

Vlag_tunesi_-thumb
Rechtbank 's-Hertogenbosch verklaart regeling 'onverbindend'

Opnieuw heeft een rechtbank het ministeriële besluit een land 'veilig' te verklaren vernietigd. Na Algerije mag ook van Tunesië niet zonder meer worden gesteld dat het een veilig land van herkomst is, aldus de Rechtbank 's-Hertogenbosch.


24-03-17 - Raad van State: meer onderzoek nodig naar 'veilig land' Algerije

Algerije_vlag-thumb
Na de Rechtbank Groningen heeft nu ook de Raad van State vraagtekens geplaatst bij het aanwijzen van Algerije als ‘veilig land’. Nader onderzoek is nodig naar de situatie in militaire gevangenissen, alvorens een deserteur naar Algerije teruggestuurd kan worden.


28-02-17 - RB Haarlem: jurisprudentie RvS over nova al jaren in strijd met EU-richtlijn

Haarlem_rechtbank_logo-thumb
De strikte wijze waarop de Raad van State de criteria voor het kunnen inbrengen van nieuwe informatie in asielprocedures hanteert is al jarenlang in strijd met de EU-Procedurerichtlijn. Dit is de opmerkelijke conclusie van de Rechtbank Haarlem.


13-02-17 - Moratorium Burundi verlengd

Burundi_vlag-thumb
Het besluit- en vertrekmoratorium voor Burundi is met een half jaar verlengd, in afwachting van een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 


27-01-17 - Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag

Arnhem_paleis_van_justitie-thumb
De Rechtbank Arnhem heeft uitgesproken dat een verwesterde levensstijl recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag kan geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen.


25-01-17 - In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen

Rekenmachine-thumb
Verwarrende cijfers maken goede vergelijking moeilijk

Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.


20-01-17 - EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen

Raad_van_europa_logo-thumb
Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.
 

12-01-17 - EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht

Ehrm_foto_gebouw_2-thumb
Alleen aanwezigheid van zorg in land van herkomst is niet voldoende

Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.
 

06-01-17 - Rechtbank Groningen: Algerije is geen veilig land

Algerije_vlag-thumb
Om asielprocedures versneld te kunnen afhandelen worden sommige landen van herkomst van asielzoekers door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie als ‘veilig’ bestempeld. Voor Algerije heeft de Rechtbank Groningen onlangs bepaald dat die beoordeling onzorgvuldig was.


Bekijk nieuwsarchief