• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Concept intake en huisregels 

Concept voor intake-gesprek en huisregels

Inleiding intake

U bent doorverwezen door INLIA voor tijdelijke opvang naar deze opvanglocatie. Er wordt hier samengewerkt door kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties van waaruit vele vrijwilligers zich inzetten om u hier tijdelijk als gast onderdak en een stukje zorg te bieden. Op deze manier proberen wij met elkaar te voorkomen dat u in afwachting van de uitkomst van uw procedure of in afwachting van het moment waarop u kunt terugkeren naar uw land van herkomst niet op straat hoeft te overleven. De samenwerkende organisaties en vrijwilligers zetten zich dus uit humanitaire overwegingen voor u in.

Wij zijn geen overheidsinstelling die reguliere voorzieningen, zoals in een asielzoekerscentrum, kunnen bieden.Wij kunnen helaas niet meer bieden dan een aantal sobere basisvoorzieningen zoals tijdelijk onderdak, voeding, beperkte medische zorg en maatschappelijke hulp. Voor leerplichtige kinderen is meestal wel een plaats op een van de scholen in de omgeving.

Op deze opvanglocatie worden een aantal categorieën asielzoekers opgevangen.
De organisatie INLIA toetst aan de hand van de gestelde criteria of u in aanmerking komt voor deze tijdelijke opvang en ziet ook toe op het vervolg van de procedures. Net zoals INLIA u heeft doorverwezen voor opvang, zal INLIA ook bepalen wanneer het moment is aangebroken dat u niet meer voor deze opvang in aanmerking komt. Indien u hier bent omdat u bezig bent uw terugkeer te regelen, zal de opvang eindigen op het moment dat u over een laissez-passer beschikt en daadwerkelijk terug kan keren. Indien u nog in procedure bent en de procedure heeft een positieve uitkomst, zal de opvang eindigen wanneer u een verblijfsvergunning heeft verkregen en zelfstandig zal kunnen functioneren in Nederland. Indien de procedure een negatieve uitkomst heeft, eindigt de opvang wanneer u niet langer in Nederland mag verblijven, en ervoor zou kiezen niet terug te keren naar uw land van herkomst.

U dient, om voor de hier geboden opvang in aanmerking te blijven komen, tijdens uw verblijf in deze opvang uw volledige medewerking te geven aan het door INLIA en onze Stichting uitgezette traject. Tevens dient u de bijgaande huisregels na te leven, omdat u anders niet langer gebruik kunt maken van de geboden gastvrijheid. Dit alles in uw eigen belang, het belang van de opvangorganisatie, alsook in het belang van de overige gasten.
Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, en voor zolang u hier bent, een goed verblijf.


De Stichting Noodopvang te _______________________.
Voor akkoord:

Concept voor huisregels


1. Algemeen

1a. De volgende huisregels zijn voor alle gasten van toepassing en dienen dus ook door u te worden nageleefd en voor akkoord te worden ondertekend.

1b. U wordt er als nieuwe tijdelijke gast op gewezen dat bij niet naleving van de huisregels u het risico loopt dat u hier niet langer zal mogen verblijven.

1c. U dient de aanwijzingen en instructies op te volgen van onze medewerk(st)ers.

1d. U mag als gast geen problemen veroorzaken en dient zich correct te gedragen ten aanzien van de medewerkers alsook ten aanzien van elkaar.
Bij onderlinge problemen dient u altijd een van de medewerkers in te schakelen.

1e. Om 22.00 uur dient er rust te zijn in het gehele gebouw.
Uw kinderen bevinden zich dan nog uitsluitend in de eigen kamers.

1f. Uitsluitend in de ruimten die daartoe zijn aangewezen mag u als gast komen: de eigen kamer, de doucheruimten op onze opvangafdelingen, de kinderspeelruimte, de recreatie- en eetruimte.
De overige plaatsen in het gebouw zijn verboden toegang.

1g. U mag geen goederen of voorwerpen uit het gebouw meenemen naar uw kamer zonder uitdrukkelijke toestemming van de leiding.


2. Uw kamer en de gebruiksregels

2a. U moet gebruik maken van het toilet op uw eigen kamer (indien van toepassing).
De overige toiletten in het gebouw zijn bestemd voor de medewerkers.

2b. De toiletten mogen alleen voor het daartoe bestemde doel worden gebruikt.
Afval en andere zaken mogen niet via het toilet worden weggewerkt.

2c. De kamer(s) die worden toegewezen worden door u zelf netjes gehouden. Steekproefsgewijs zal een controle plaatsvinden.

2d. U dient er rekening mee te houden dat er meerdere mensen op uw kamer bijgeplaatst kunnen worden of dat u op een kamer bij een andere persoon wordt geplaatst (er zijn twee bedden per kamer gereserveerd).

2e. Er mag op de kamers niet worden gerookt.
Roken kan in de daarvoor bestemde rookruimten of in de recreatiezaal of buiten.


Voor akkoord:

3. Kamers van anderen

3a. U mag als gast nimmer onuitgenodigd op kamers van andere gasten komen en ook niet in andere ruimten die niet voor u bedoeld zijn.


4. Meewerken

4a. U dient mee te werken aan het in orde maken, het op orde houden en schoonmaken (van het opvanggedeelte van dit gebouw).


5. Buiten het gebouw

5a. Ook buiten het gebouw dient u zich als gast in deze opvang correct te gedragen en geen problemen te veroorzaken. Ook indien gedragingen van de gasten buiten het gebouw naar het oordeel van de organisatie niet aanvaardbaar zijn kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken gasten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot beëindiging van de opvang.


6. Meldplicht

6a. Een ieder die een justitiële meldplicht (bijvoorbeeld door de vreemdelingendienst) opgelegd heeft gekregen moet deze naleven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een asielprocedure gaande is of omdat er een reguliere aanvraag (bijvoorbeeld medisch) in behandeling is.

6b. Indien u meent niet te kunnen voldoen aan een dergelijke meldingsplicht dient INLIA daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

6c. INLIA zal moeten beoordelen of van deze meldplicht kan worden afgeweken op basis van bijvoorbeeld ernstige medische omstandigheden. Over dit laatste zal een arts uitsluitsel moeten geven. Indien INLIA vaststelt dat er inderdaad sprake is van dergelijke omstandigheden, zal dit moeten worden kortgesloten met de justitiële dienst waar de meldplicht dient plaats te vinden.

6d. Indien zonder toestemming wordt afgeweken van de meldplicht loopt de gast het risico dat zijn of haar procedure zal worden beëindigd door de Vreemdelingendienst of de IND. In dat geval kan ook de opvang niet langer worden voortgezet.


8. Verboden bezittingen/gebruik

8a. Gebruik – alsook bezit – van drugs, alcohol en wapens zijn volstrekt verboden! Bij niet naleving van dit verbod wordt uw opvang beëindigd.


Voor akkoord:

9. Bezoekers

9a. Gasten mogen bezoek ontvangen als dit wordt gemeld (en weer wordt afgemeld) bij de medewerkers.

9b. U dient met uw bezoekers een bezoekerspasje te halen bij de receptie (hier worden de bezoekers geregistreerd bij binnenkomst en vertrek).

9c. Gasten die bezoek ontvangende zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van – en dus ook voor het naleven van de huisregels door – hun bezoekers.

9d. Bij het niet naleven van de regels door bezoekers worden de bezoekers en zij die hen hebben ontvangen hierop aangesproken en wordt hier melding van gemaakt bij de leiding van de organisatie.

9e. Indien het noodzakelijk wordt geacht door de medewerkers zal uw bezoek verzocht worden het gebouw onmiddellijk te verlaten.

9f. Er kunnen gevolgen worden verbonden aan het gedrag of het niet naleven van de regels door uw bezoekers, bijvoorbeeld door middel van een tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang tot het gebouw en het daarbij behorende terrein voor deze bezoekers.

9g. Indien het overtreden van de regels, naar het oordeel van de leiding, ernstig of structureel is kan zelfs een tijdelijk of geheel bezoekverbod aan de betrokken gasten worden opgelegd.


10. Overnachtingen van bezoekers

10a. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn blijven bezoekers niet overnachten.

10b. Bijzondere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen zijn om van deze regel af te wijken kunnen worden voorgelegd aan de leiding.


11. Beëindiging verblijf

11.a Op het moment dat u niet langer voldoet aan de criteria zoals die door INLIA worden getoetst, dan wel de huisregels niet naar behoren naleeft, zal u meegedeeld worden dat u hier niet langer als gast kunt verblijven en zult u volledige medewerking verlenen aan uw vertrek.

11.b Aan uw tijdelijke verblijf als gast kan geen enkel woonrecht of verblijfsrecht worden verleend.Voor akkoord: naam datum handtekening