• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Verzekeringen 

Op basis van de Koppelingswet worden bepaalde (categorieën van) vreemdelingen van de algemene voorzieningen uitgesloten. Let op: vreemdelingen die een eerste asielprocedure volgen en rechtmatig verblijf hebben, hebben wel recht op bepaalde voorzieningen van rijkswege (welke door het COA verstrekt worden) alsmede vreemdelingen waarvan de opvolgende asielprocedure in het kader van de 'verlengde asielprocedure' wordt behandeld, en tenslotte vreemdelingen met minderjarige kinderen. Ieder kind heeft tot het 18e jaar recht op opvang samen met de ouders en eventuele minderjarige broers en zussen.

De Koppelingswet sluit de overige vreemdelingen uit van verstrekkingen in het kader van het sociale zekerheidsstelsel (zoals de bijstandsuitkering) en tevens van zaken als huisvesting, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en collectieve ziektekostenverzekering.  Ook een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is vanwege de Koppelingswet niet meer af te sluiten. 

De Koppelingswet bepaalt echter dat een ieder (dus zelfs een illegale vreemdeling) recht blijft houden op de volgende algemene voorzieningen:

1. Toegang tot onderwijs voor alle leerplichtige kinderen
2. Toegang tot gezondheidszorg daar waar het medisch noodzakelijke zorg betreft
3. Toegang tot rechtsbijstand

1. Onderwijs

Alle kinderen in Nederland zijn tot hun 16e jaar leerplichtig; dat geldt dus ook voor kinderen van asielzoekers. Het COA zorgt voor basisonderwijs voor kinderen in azc's; kinderen die bij aankomst in Nederland tussen 12 en 18 jaar zijn gaan eerst naar een internationale schakelklas.

2. Gezondheidszorg

Eerstelijnszorg
Ziektekostenverzekeringen zijn, net zoals WA-verzekeringen, niet meer af te sluiten. Echter, de Rijksoverheid heeft besloten om mensen niet geheel van gezondheidszorg uit te sluiten. De vreemdeling kan zich niet verzekeren, maar medisch noodzakelijke kosten worden wel vergoed aan de eerstelijns-zorgverlener (huisarts, verloskundige). De zorgverlener dient de gemaakte (bovenmatige) kosten te declareren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK), nadat door de zorgverlener is vastgesteld dat de onverzekerbare vreemdeling de rekening niet kan (laten) betalen (door een derde). Dit lijkt allemaal erg ingewikkeld maar in de praktijk valt dit wel mee. Zorgverleners behoren zijn van deze regeling op de hoogte te zijn en deze ook kunnen toepassen. Voor vragen kan deze verwezen worden naar de website van het CAK, die de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen sinds 1 januari 2017 uitvoert.
Let op: ga als particulier of diaconie geen rekeningen voorschieten! Als er betaald is, kunt u het bedrag niet meer terugkrijgen. De zorgverlener dient te declareren volgens de regels van het CAK.

Tweedelijnszorg
De zogenaamde tweedelijnszorg (ziekenhuizen, apothekers, GGZ-instellingen enz.) wordt uitgevoerd door daarvoor speciaal gecontracteerde ziekenhuizen, apothekers en instellingen. Deze gecontracteerde instellingen kunnen de zorgkosten declareren bij het CAK. Op de website van het CAK staan overzichten van gecontracteerde ziekenhuizen en apotheken.
Waarnemende, niet gecontracteerde apotheken (nacht-, weekend-dienst) dienen de kosten te declareren bij de dichtstbijzijnde wel gecontracteerde apotheek.
Alleen als verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis niet mogelijk is, kan een niet-gecontracteerd ziekenhuis de kosten declareren. Daarvoor is een declaratieformulier zorgverleners.
Voor GGZ- en WLZ-instellingen geldt dat zij alleen een contract met het CAK kunnen afsluiten als er ook feitelijk onverzekerbare vreemdelingen verblijven.

Meer informatie over de medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen, o.a. over de eigen bijdrage voor medicijnen, vindt u bij Noodhulp op onze site.

3. Rechtsbijstand

Voor rechtsbijstand kan een (illegale) vreemdeling terecht bij de advocatuur. De advocaat kan, als er geprocedeerd moet worden tegen een negatieve beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor rechtshulp bij de voorbereiding op het indienen van een aanvraag kan vaak geen toevoeging worden verkregen.

Als de vreemdeling geen eigen inkomen of vermogen heeft kan de eigen bijdrage op nihil worden gesteld.
Ook ten aanzien van het griffiegeld kan de advocaat sinds begin 2015 om vrijstelling vragen bij zowel de Rechtbank als de Raad van State, indien meteen aangegeven wordt dat de betrokkene weinig of geen inkomsten heeft. 

Voor een aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning worden leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges is afhankelijk van de soort reguliere verblijfsvergunning die men aanvraagt. In veel gevallen gaat het om een bedrag van 331 euro, maar soms is het bedrag veel hoger. Hiervan wordt geen vrijstelling verleend.
Het is dan ook de moeite waard te onderzoeken of het betalen van leges kan worden vermeden door een andere wijze van aanvragen. Zo kan men voor het laten beoordelen van een zaak op 'schrijnendheid' een beroep doen op de burgemeester in plaats van zelf een aanvraag in te dienen (waarvoor de leges 985 euro bedraagt).
Het beoordelen van een zaak op het zogenaamde 'buiten-schuld criterium' kan ook ambtshalve worden gedaan door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) of in het kader van een nieuwe asielaanvraag. Daarvoor zijn geen leges verschuldigd.